Η ρύθμιση ξεκινάει στις 1/10/2020 με ευνοϊκούς όρους

Με τις ευνοϊκές διατάξεις της ρύθμισης μπορείς να πετύχεις διαγραφή όλων των προσαυξήσεων ή μέρος αυτών ανάλογα του τρόπου πληρωμής των οφειλών σου.

Όροι και προϋποθέσεις

1.Οφειλές ύδρευσης-αποχέτευσης στον ίδιο κωδικό καταναλωτή που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως πέντε (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε έξι (6) έως δώδεκα  (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

δ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς  (13) έως είκοσι (20) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),

2.Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καταβάλλονται χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις ορίζονται ως εξής: Για ποσά από 100€ έως 500€ ελάχιστη δόση 30€. Για ποσά από 500,01€ έως 1.000,00€ ελάχιστη δόση 50€. Για ποσά από 1.000,01 έως 2.500,00€ ελάχιστη δόση 100€. Και για ποσά μεγαλύτερα των 2.500,00€ ελάχιστη δόση 150€.

Α) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση πληρώνεται η 1η δόση και προκαταβάλλεται το 10% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικίες.

Β) το 20% του ποσού των οφειλών που αφορούν επαγγελματικούς χώρους.

Γ) το 30% του ποσού των οφειλών σε περίπτωση που ο οφειλέτης είχε ενταχθεί παλαιότερα σε ρύθμιση των οφειλών ύδρευσης και δεν τήρησε τους όρους της και την απώλεσε.

3.Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

4.Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

5 Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, ή έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Για ένταξη εκ νέου στην ίδια ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται το 30% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.

Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών βάσει απόφασης 249/2020 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ μπορείτε να κάνετε στο ταμείο της ΔΕΥΑΒ στο κοινοτικό κατάστημα Ασπροβάλτας

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο