Τιμολογιακή Πολιτική

Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Αριθμός Απόφασης: 187/2021

Στην Ασπροβάλτα την 02 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. 3358/28-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους .
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜA: Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/22-05-2017 (ΦΕΚΒ’ 1751/22.05.2017), με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες και εξέταση διεύρυνσης του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στον τομέα της άρδευσης βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης κόστους – οφέλους.

Δείτε όλη την απόφαση κάνοντας κλικ στο: ΑΠΟΦΑΣΗ 187-2021

———————

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2014

Από το Πρακτικό της αριθμ. 7/2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Περίληψη

Έγκριση αλλαγών στην τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Στην Ασπροβάλτα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, την 18η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, μετά την αριθμ. πρωτ. 661/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οχτώ, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 3. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 6. ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
 7. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 8. ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ., με αριθμό απόφασης 31/2014.

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
 3. ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του αριθ. 1 θέματος της Η.Δ., με αριθμό απόφασης 31/2014.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  18:00

Ώρα λήξης συνεδρίασης:  22:00

Τα αριθ. 1, 2, 3 & 4 θέματα, με αριθμούς αποφάσεων 27, 28, 29 & 30 αντίστοιχα, δεν γραφόταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα θέματα.

Μετά την συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων και ύστερα από ομόφωνη συζήτηση των παρευρισκομένων το θέμα που αναγράφονταν 6ο στην ημερήσια διάταξης συζητήθηκε 1o.

Ο Πρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την αριθμ.138/2012 απόφασή μας καθορίσαμε την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Β. η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 460/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης και το αριθμ. πρωτ. 95021+86903/21-11-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Το 2012 και έπειτα από 1,5 χρόνο λειτουργίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ψήφισε και εφάρμοσε κατόπιν έγκρισης και του Δημοτικού Συμβουλίου, το νέο ενιαίο τιμολόγιο στην ύδρευση και στην αποχέτευση για όλο το Δήμο Βόλβης.

Το νέο τιμολόγιο ήταν μία σύνθεση από τα τιμολόγια που ίσχυαν στους πρώην Δήμους. Περιελάμβανε δε, αρχές και χρεώσεις που ήδη υπήρχαν στα προηγούμενα τιμολόγια και προέκυψε έπειτα από καταγραφή των δεδομένων λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης, καθώς και των συνηθειών κατανάλωσης νερού των δημοτών μας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως και των αναγκών τους, όπως αυτές διαπιστώνονταν.

Κατά την σύνταξη του νέου τιμολογίου και για το δίκαιο επιμερισμό του κόστους στους καταναλωτές λάβαμε τότε υπόψη μας στοιχεία όπως:

 • Τον αριθμό των καταναλωτών ανά κατηγορία κατανάλωσης με βάση τις ενδείξεις των υδρομέτρων κατά το έτος 2011 όπου και διαπιστώσαμε ότι η μεγάλη μερίδα των καταναλωτών, σχεδόν το 50%, βρισκόταν στις μικρές καταναλώσεις έως τα 50 m3 και το 30% των υδρομέτρων είχαν μηδενική ένδειξη. Γεγονός που επηρέασε το ύψος του παγίου, καθώς με το πάγιο επιδιώκεται ένα ελάχιστο ποσό εσόδων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.
 • Το γεγονός πως κάποια από τα έξοδα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα οι αναλύσεις και οι αμοιβές του προσωπικού, θα έπρεπε να επιμερίζονται ισομερώς στο σύνολο των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα, καθώς είναι ανεξάρτητα της κατανάλωσης.
 • Το γεγονός ότι η υπερκατανάλωση γενικά αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, καθώς αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος, πολλαπλασιάζει τις βλάβες στα αντλητικά μηχανήματα και στα δίκτυα και οδηγεί σε εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάγκες για νέα έργα και νέες γεωτρήσεις.
 • Λάβαμε υπόψη το γεγονός, ότι η χαμηλή τιμή του νερού σε κάποιες περιοχές και ιδιαίτερα όταν αυτή παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από την κατανάλωση ευνοεί την χρήση του πόσιμου νερού για αρδευτικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φαινόμενα λειψυδρίας σε οικισμούς.
 • Τέλος, λάβαμε υπόψη το γεγονός, ότι στις μεγάλες κατηγορίες κατανάλωσης, που περιλαμβάνονται καταναλώνοντας το νερό καταναλώνεται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, βουστάσια κ.ά..

Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η σύνταξη ενός νέου ενιαίου τιμολογίου ήταν μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, καθώς έπρεπε να εξομαλύνουμε σε κάποιες περιπτώσεις τις μεγάλες διαφορές στις τιμές, ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και να συμπεριλάβουμε σε ένα ενιαίο τιμολόγιο, τιμολογήσεις με εντελώς διαφορετική στόχευση.

Αναφέρω για παράδειγμα το τιμολόγιο του Δήμου Μαδύτου, σε σχέση με το Δήμο Αρέθουσας, όπου στον μεν πρώτο, η χρέωση του νερού για καταναλώσεις πάνω από 300 m3 ήταν 2 €/m3, με σκοπό να καταπολεμηθεί έτσι η άρδευση, που οδηγεί σε φαινόμενα λειψυδρίας, ειδικά το καλοκαίρι, ενώ στην Αρέθουσα, όπου το νερό προέρχεται από πηγές και είναι σε αφθονία υπήρχε μία τιμή χρέωσης 0,36 €/m3, ανεξάρτητα του ύψους της κατανάλωσης.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνω πως η σύνταξη του ενιαίου τιμολογίου, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό των παραμέτρων, που έπρεπε να αξιολογηθούν και των υπηρεσιών που έπρεπε να τιμολογηθούν είχε σαν αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν και ορισμένα λάθη κατά την πρώτη αυτή απόπειρα ενιαίας τιμολόγησης. Λάθη, τα οποία αν και σε κάποιες περιπτώσεις επισημάνθηκαν ή συζητήθηκαν πριν από την απόφαση τιμολόγησης, εν τούτοις λόγω της πίεσης του χρόνου για την ψήφιση του τιμολογίου και την έκδοση των λογαριασμών, καθώς και κάποιων διαφωνιών, που υπήρξαν ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και εν συνεχεία στη συζήτηση για την έγκριση της τιμολόγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά προσπεράστηκαν και περιλήφθηκαν στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική του 2012.

Συγκεκριμένα, αγνοήθηκε το γεγονός ότι ορισμένα χωριά που υδρεύονται κατ’ αποκλειστικότητα από πηγές, δεν καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς δεν έχουν αντλιοστάσια και ουσιαστικά δε συμμετείχαν σε ένα βασικό έξοδο της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και του οποίου η συνολική ετήσια κατανάλωση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. ανέρχεται στις 580.000,00€ – 600.000,00€. Αντιστοιχεί δε ως ποσοστό επί του συνόλου των εξόδων της στο 30%.

Επίσης, κατά την πρώτη ενιαία τιμολόγηση επιβλήθηκε χρέωση 60%, επί της αξίας της κατανάλωσης νερού στην τιμολόγηση της αποχέτευσης των οικισμών Μαδύτου και Μοδίου, επιπλέον του παγίου αποχέτευσης που ορίστηκε στα 50,00€ (με ΦΠΑ) ετησίως.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο βιολογικός της Μαδύτου έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας, που δεν ξεπερνά ετησίως τις 45.000,00€ και σε αυτόν είναι συνδεδεμένοι 900 περίπου καταναλωτές, προκύπτει ότι με την καταβολή και μόνο του παγίου από αυτούς, τα έξοδα λειτουργίας που καλύπτονται και επομένως, η χρήση του 60% στην αποχέτευση των δύο οικισμών ήταν καταχρηστική.

Ακόμα, από τη λειτουργία του βιολογικού της Ασπροβάλτας, κατά τα τρία χρόνια ύπαρξης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βόλβης διαπιστώθηκε πως σημαντικό μέρος των λυμάτων που επεξεργάζεται, προέρχεται από βυτιοφόρα (βοθρολύματα), τα οποία μεταφέρονται στο βιολογικό, από διάφορα μέρη του Δήμου, κυρίως όμως από τα χωριά του Στρυμονικού Κόλπου (Σταυρό και Βρασνά).

Παρόλα αυτά, το κόστος της λειτουργίας του, το επωμίζονταν μέχρι σήμερα μόνο οι 1250 καταναλωτές που ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης, καθώς στην προσπάθεια που καταβάλαμε στην τιμολόγηση του 2012, για επιβολή τέλους εισόδου στα βυτιοφόρα που εισέρχονται στο βιολογικό, η απόφαση απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για λόγους λοιπόν δικαιοσύνης και ορθής χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα πλαίσια πάντα της αποδοτικότητας, προτείνεται σήμερα η κατάργηση του τέλους αποχέτευσης 60% και στους τρεις οικισμούς.

Τέλος, όπως είναι ήδη γνωστό, η λειτουργία μιας Δ.Ε.Υ.Α. συνεπάγεται την επιβολή του ειδικού τέλους 80%, το οποίο σχεδόν διπλασιάζει την τιμή του καταναλισκόμενου ύδατος (εκτός του παγίου) και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρημάτων για τη συντήρηση και την επέκταση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι το ειδικό τέλος 80% ούτε καταργείται, ούτε μειώνεται.

Ο μόνος τρόπος να απαλειφτεί το 80% εντελώς είναι η κατάργηση της ίδιας της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και η αντικατάστασή της με κάποια υπηρεσία ύδρευσης, ενέργεια που όμως θα έχει σημαντικές παρενέργειες στην περίπτωση του Δήμου μας, με τις ανάγκες που αυτός έχει στις εγκαταστάσεις της ύδρευσης και της αποχέτευσης και ειδικότερα τώρα, που είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου, όπως είναι το αποχετευτικό δίκτυο Σταυρού – Βρασνών.

Η μόνη περίπτωση, που δεν επιβάλλεται το ειδικό τέλος 80% είναι στο ύψος του παγίου, το οποίο αφορά κατά κάποιο τρόπο την ελάχιστη χρέωση που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες σε ένα δίκτυο, προκειμένου να έχουν ανά πάσα στιγμή πόσιμο και επαρκές νερό.

Προτείνω λοιπόν η νέα τιμολόγηση να έχει ως εξής:

Α: 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ: 44,70€

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Κυβικά (m3) Χρέωση (€)
0-100 0
101-150 0,30
151-200 0,32
201-250 0,35
251-300 0,38
301-350 0,40
351-400 0,42
401-άνω 0,45

Η καταβολή του παγίου θα γίνεται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο ( 22,35€/6μηνο).

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του τέλους χρήσης υπονόμου και καταβολή του παγίου τέλους χρήσης υπονόμου σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο(20€/6μηνο) .

 1. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σε περίπτωση σύνδεσης ακινήτου εκτός σχεδίου ο υδρευόμενος επιβαρύνεται πλέον του τέλους σύνδεσης ύδρευσης που ισχύει για τα εντός σχεδίου ακίνητα και με την δαπάνη επέκτασης.

 1. Ο επανέλεγχος του υδρομέτρου θα χρεώνεται μόνο μετά από άσκοπο έλεγχο και αφού προηγουμένως εξεταστεί το θέμα από το Διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσει για την χρέωση.

Β. Επιπλέον προστίθεται νέα κατηγορία στα ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες που αφορά μονοατομικές οικογένειες με έκπτωση 25% επί του παγίου ύδρευσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Γ.  Έκπτωση 30% επί του συνολικού λογαριασμού στα χωριά που υδρεύονται κατά αποκλειστικότητα από πηγές και συγκεκριμένα στην Αρέθουσα, στη Λευκούδα και στα Στεφανινά.

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αριθμ 138/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. όπως εγκρίθηκε με την 460/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης και το αριθμ.πρωτ. 95021+86903 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Οι αλλαγές σε ότι αφορά την τιμολόγηση της ύδρευσης σχετικά με το πάγιο και την κατανάλωση (Α 1) θα ισχύσουν από το 2015 ενώ για τα υπόλοιπα μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Έτσι, σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τα έξοδα του νερού για τη μέση οικογένεια του Δήμου Βόλβης και να εφαρμόσουμε ένα πιο κοινωνικό και δίκαιο τιμολόγιο (κα όταν λέμε μέση οικογένεια εννοούμε καταναλώσεις έως 200 m3 – 250m3) και χωρίς να θέσουμε σι κίνδυνο τη βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και τη λειτουργία της σε περιπέτειες, προτείνουμε την αύξηση του παγίου με παράλληλη αύξηση των κυβικών που αφορά, δηλαδή από 40,00€ (με ΦΠΑ), που είναι σήμερα για τα 50 m3, στα 55,00€ (με ΦΠΑ), για τα 100 m3.

Με τον τρόπο αυτό και με βάση τον αριθμό των καταναλωτών ανά κατηγορία κατανάλωσης πετυχαίνουμε κατ’ αρχήν μία μείωση στα τιμολόγια του νερού, που για τα 100 m3 φτάνει το 20,93%,  για τα 200 m3 το 10,51%, ενώ για τα 250 m3, το 8,30%, χωρίς όμως παράλληλα να μειώνονται τα έσοδα της επιχείρησης, καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνονται μεν τα έσοδα από το 80% στην κατηγορία κατανάλωσης από 50 έως 100 κυβικά, αλλά αυξάνονται τα έσοδα στην κατηγορία έως 50 κυβικά, όπου περιλαμβάνονται κυρίως χωράφια και εξοχικές κατοικίες. Παράλληλα γίνεται μέριμνα για τους μικροκαταναλωτές (μονοατομικές οικογένειες – ηλικιωμένοι), με έκπτωση 25% σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνονται μεν τα έσοδα για έργα από το 80% κατά 170.000,00€ περίπου (αφού στην κατανάλωση πάνω από 50 κυβικά υπάρχουν 11.800 καταναλωτές à 14,5€ x 11.800 = 171.000,00€), αλλά αυξάνονται τα έσοδα για τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης κατά 165.000,00€ (à 11.000 x 15,00€ = 165.000,00€), ισοσκελίζοντας έτσι τις απώλειες για την επιχείρηση και υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες που δημιουργούνται από την κατάργηση του τέλους αποχέτευσης 60% στην αποχέτευση της Ασπροβάλτας και τη μείωση 30% στα χωριά με πηγές.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική είναι το αποτέλεσμα μιας επιμελημένης προσπάθειας, για δίκαιη κατανομή του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η προοπτική της στο μέλλον.

Μετά ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου, τον Ν.1069/80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο Δ.Σ. κ. Ζωγράφος Βασίλειος ανέφερε ότι ψηφίζει την απόφαση με επιφύλαξη.

Στην παραπάνω απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ Αθανασιάδης Γεώργιος λέγοντας «δεν ψηφίζω καμία μείωση».

Δ.  Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 31/2014        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Καρακίτσος Χ. Απόστολος