Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΥΑ Βόλβης
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε  να σας  διαβεβαιώσουμε ότι για την ΔΕΥΑ Βόλβης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων  των πελατών  μας  έχει  πρωταρχική  σημασία.  Για το λόγο αυτό  λαμβάνουμε τα  απαραίτητα, μέτρα  για  να προστατέψουμε τα  προσωπικά δεδομένα που  επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι  η επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό  της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας- Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  (DPO)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ΔΕΥΑ Βόλβης που εδρεύει στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον  ……… Η εταιρία  ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία  και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και για την ελεύθερη  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,  εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει οριστεί ο κος …….. με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: email, Τηλέφωνο.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, ή άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τα παρακάτω μπορείτε να επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η ΔΕΥΑ Βόλβης συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1) μόνο για την προώθηση των σκοπών της και σύμφωνα με τη/τις νομιμοποιητική/ες βάση/-εις  που κατά περίπτωση ισχύει/-ουν και εφαρμόζεται / -ονται, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.   Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Φ.Α.Ξ.,  Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, Α.Δ.Τ., ΑΜΚΑ, Αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή, επαγγελματική ιδιότητα, αριθμός καταναλωτή-κωδικός πελάτη, μισθωτήρια συμβόλαια, τίτλοι ιδιοκτησίας, υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση, Ε1, Ε9, έγγραφα που κατά  το νόμο και τη διακήρυξη δημόσιας σύμβασης  απαιτούνται για τη συμμετοχή ή την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων με την ΕΥΑΘ, κλπ.

2. Ποια είναι η νομική βάση και ποιος ο σκοπός επεξεργασίας

2.1. Με ποια νομική βάση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες:

 • η συμμόρφωση της ΔΕΥΑ Βόλβης με έννομη υποχρέωση με την οποία δεσμευόμαστε (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ),
 • η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ),
 • η εκτέλεση σύμβασης (υδροληψίας/αποχέτευσης/στα πλαίσια του Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις) στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή κατ’ αίτησή σας για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ),
 • το έννομο συμφέρον της ΔΕΥΑ Βόλβης. έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε ως υποκείμενο  των προσωπικών δεδομένων για την προστασία των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ),
 • η διαφύλαξη ζωτικού δικού σας συμφέροντος ως Υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε (άρθρο 6 παρ. 1δ ΓΚΠΔ) και
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας, την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης (άρθρο 6 παρ 1α ΓΚΠΔ) .

2.2. Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • Παροχή  των  υπηρεσιών, που  μας  αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε  από  εμάς μέσω σύμβασης, που είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.
 • Ικανοποίηση αιτημάτων: Διακοπή, Ακύρωση, Επανασύνδεση, Μεταβίβαση Παροχής Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Διεκπεραίωση Παραπόνων Πελατών, Εξυπηρέτηση Αιτημάτων Πελατών, Έλεγχος Υδροληψίας.
 • Έκδοση Τιμολογίων Πελατών για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης και κοινοποίηση σε Εξωτερικό Συνεργάτη για τις Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Αποστολής Τιμολογίων.
 •  Αποστολή των λογαριασμών στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης / αποχέτευσης.
 • Εκτέλεση ενημέρωσης εισπράξεων πελατών στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
 • Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας
 • Διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε:
  • α)κλειστά  κυκλώματα  τηλεόρασης (CCTV)  και  κάμερες  ασφαλείας  προκειμένου  να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών  προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σε όλα τα υποκαταστήματα,
  • β) ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα  ή σε mobile εφαρμογές όπως  IP address.
 • Συμμόρφωση με υποχρέωση  που επιβάλλεται από το νόμο, (ιδιαίτερη νομοθεσία).
 • Θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη των νομικών αξιώσεων της Εταιρίας ως διαδίκου (ενάγουσας/εναγομένης) ενώπιον Δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

3. Περαιτέρω Επεξεργασία

Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται.

4. Που, πως και πότε συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Α) Δεδομένα που παρέχονται από εσάς
Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε στα πλαίσια της συναλλακτικής σας δράσης με την εταιρία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως με τη φυσική σας παρουσία στα γραφεία της εταιρίας μας, τηλεφωνικώς, με χρήση τηλεομοιοτυπίας (φαξ), και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον συλλέγουμε τα δεδομένα που εισάγετε με τη χρήση ψηφιακών μέσων (στον ιστότοπο και τις εφαρμογές της εταιρίας), όπως κατά την εγγραφή, την πρόσβαση στο λογαριασμό ή το προφίλ σας για την εκτέλεση εντολών πληρωμής λογαριασμών, την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων σας, τη δήλωση βλαβών στο δίκτυο, την υποβολή αιτήσεων κλπ.
Β) Δεδομένα που συλλέγει η ΔΕΥΑ Βόλβης
Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα πληροφορίες για εσάς μέσω της χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. cookies) και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης κατά τη λήψη αναφορών σφαλμάτων ή δεδομένων χρήσης από εφαρμογές λογισμικού στις συσκευές σας online ή μέσω WiFi επικοινωνιών στα γραφεία της εταιρίας στις εξής περιπτώσεις :

 • όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας
 • όταν πληρώνετε τον λογαριασμό σας μέσω της ιστοσελίδας μας
 • όταν δηλώνετε βλάβες μέσω της ιστοσελίδας μας
 • όταν δηλώνετε/ επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας μέσω της ιστοσελίδας μας
 • όταν αιτείστε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού σας μέσω της ιστοσελίδας μας
 • κατά την ηλεκτρονική  υποβολή αιτήσεων για αντικατάσταση υδρομέτρου
 • όταν καταχωρείτε την ένδειξη του υδρομέτρου σας μέσω της ιστοσελίδας μας
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας
 • όταν υποβάλετε παράπονα μέσω της ιστοσελίδας μας

Συλλέγουμε και αναλύουμε τα δεδομένα της συσκευής, της συνδεσιμότητας και της διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, πληροφορίες υπολογιστή και σύνδεσης όπως τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση, ζώνη ώρας και άλλο λογισμικό υπολογιστή εγκατεστημένο στη συσκευή, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ιστορικό πληρωμών, τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε και τις σελίδες που προσπελάσατε και τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε.
Η ΔΕΥΑ Βόλβης. χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της για να προσφέρει στους επισκέπτες της καλύτερες εμπειρίες πλοήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου μας εδώ.
Γ) Δεδομένα που συλλέγονται από τρίτες πηγές
Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτες πηγές, όπως προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

5. Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η ΔΕΥΑ Βόλβης. διαβιβάζει  προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στα πλαίσια εκτέλεσης της εκάστοτε υπηρεσίας, στους οποίους  αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της όπως:
Τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες άμεσης αλληλογραφίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, εταιρίες διεξαγωγής  ερευνών  αγοράς.  Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια, δημοτική ή δικαστική αρχή.
Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑ Βόλβης. παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση (DPA) με τους τρίτους στους οποίους  αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που κοινολογούνται στους τρίτους αφορούν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, Α.Δ.Τ., Αριθμό Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό καταναλωτή, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για  την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας (Ύδρευση-Αποχέτευση).

6. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα  κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση  από διατάξεις  του ισχύοντος νομικού πλαισίου,  τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν  η επεξεργασία εκτελείται  με  βάση  σύμβαση,  τα  προσωπικά   σας  δεδομένα αποθηκεύονται για  όσο  χρονικό  διάστημα  είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης  και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων  με βάση τη σύμβαση.

Για να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  (DPO) της ΔΕΥΑ Βόλβης. στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο  επεξεργασίας από την ΔΕΥΑ Βόλβης., απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση  και να επαληθεύετε τη νομιμότητα  της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν,  έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Β. Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε,  να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι  σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Γ. Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε  αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση αλλά σημειώνουμε ότι  το εν λόγω  δικαίωμα  υπόκειται  σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται  ανάλογα  με την περίπτωση.

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε  στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης  αυτών,  (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται  για τους  σκοπούς  επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι  να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν  νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων  συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης  και στην επεξεργασία για σκοπό απευθείας εμπορικής  προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού  προφίλ.

ΣΤ. Δικαίωμα στη Φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε  χωρίς  χρέωση  τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή  που  θα  σας  επιτρέπει να έχετε  πρόσβαση  σε αυτά,  να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό,  να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον  υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα  σας αυτό  υπάρχει  για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα  με βάση της συγκατάθεσή σας  ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλείτε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Για να ασκήσετε  οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε  να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Η. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου→ Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΔΕΥΑ Βόλβης. εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας  απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και  παράνομης πρόσβασης σε  αυτά,  χρήσης, τροποποίησης  ή αποκάλυψής  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  τρόπος  λειτουργίας  του διαδικτύου  και το γεγονός  ότι  είναι  ελεύθερο  στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα, αποκτώντας  πρόσβαση  και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους  ή/ και αθέμιτους σκοπούς.

9. Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζει αλλαγές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις Υπηρεσίες μας. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς ενημέρωση και, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Η αναθεωρημένη δήλωση απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Αρχεία για μεταφόρτωση

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος του Υποκειμένου των Δεδομένων Λήψη