ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

 1. Αντικείμενο του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Γενικοί Όροι – Βασικές Έννοιες

1.Γενικοί Όροι

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης της επιχείρησης ιεραρχούνται ως εξής· με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και στη συνέχεια, εφ’ όσον απομένει πλεόνασμα νερού, αυτό διατίθεται για την ικανοποίηση άλλων αναγκών, κατά σειρά προτεραιότητας, (για πότισμα ζώων, κήπων, κτημάτων κ.λ.π.).
 3. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και ειδικότερα ο Τομέας Ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει στην επιθυμητή βελτίωσή του με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από την αδυναμία χρήσης του νερού που παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί για ειδικό σκοπό, ο οποίος προϋποθέτει ειδικές απαιτήσεις χρήσης.

Η ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης για την ποιότητα του παρεχομένου νερού οριοθετείται στο σημείο που είναι τοποθετημένο το εξωτερικό φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή ελλείψει αυτού, στην περίφραξη ή όριο του οικοπέδου σύνδεσης.

 1. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σχεδιάζει και εκτελεί έργα ώστε το νερό να επαρκεί και να μην προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο, ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Σε κάθε περίπτωση όμως τα παραπάνω δεν αποκλείονται όταν εξωτερικοί λόγοι, απρόβλεπτοι, ανεξέλεγκτοι και σε κάθε περίπτωση πάνω από την θέλησή της υπάρξουν και τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει μέση πίεση λειτουργίας σε μια περιοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής υδροδότησή της. Η πίεση του δικτύου δεν θα υπερβαίνει την μέγιστη τιμή αντοχής σχεδιασμού των δικτύων, ενώ η ελάχιστη τιμή αυτής θα είναι 2 bars. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής αγωγών – κτιριακών – Η/Μ εγκαταστάσεων και καθαρισμούς δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είναι δυνατόν συμπωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου).

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίζει με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του, ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του.

 1. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
 2. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού διαχείρισης δικτύων αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, μπορεί να διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

8.Βασικές έννοιες

Ιδιοκτήτης

Κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Υδραυλική παροχή

Η χρήση νερού σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται σε αγωγό ύδρευσης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (καταναλωτών). Η εγκατάσταση αυτή, ονομάζεται παροχή. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα επ’ αυτού και σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει την κυριότητα της παροχής μέχρι και το εξωτερικό φρεάτιο και ελλείψει αυτού, έως την αρχή της ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης. Η υποχρέωση της διατήρησης της καλής κατάστασης του ίδιου του φρεατίου της ιδιωτικής παροχής, του καλύμματός του, αλλά και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό, ανήκει στην Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την μόνωση και τη διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτό.

Δαπάνη Σύνδεσης

Δαπάνη σύνδεσης- Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), και η αξία της παρεχόμενης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης υπηρεσίας. Στην παραπάνω δαπάνη, δεν περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων για την σύνδεση υλικών, τα οποία προμηθεύεται ο αιτούμενος κατόπιν υπόδειξης της τεχνικής υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού δικτύου, αγωγούς πρωτεύοντος εσωτερικού δικτύου και αγωγούς διανομής-  παροχές (δευτερεύον δίκτυο).

 • Αγωγοί εξωτερικού δικτύου είναι οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αναρρύθμισης ή αποθήκευσης νερού. Από τους αγωγούς αυτούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.
 • Αγωγοί πρωτεύοντος εσωτερικού δικτύου είναι ο αγωγοί που αποτελούν τμήματα βρόγχων και ακτινωτού δικτύου.
 • Αγωγοί διανομής (παροχές) είναι αυτοί που τροφοδοτούνται από το πρωτεύον εσωτερικό δίκτυο και διανέμουν το νερό στις ιδιοκτησίες. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο Φ1/2΄΄ ή την πλησιέστερη προς αυτή, ανάλογα με το υλικό κατασκευής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Παροχές

 1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης διακλάδωση του δικτύου από το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης, μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

I.Κατηγορίες Ιδιωτικών Παροχών

Οι παροχές διακρίνονται :

 • Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1 ½” ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
 • Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1 ½ “ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
 • Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
 • Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή, ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

II.Σύνδεση παροχής

Οι παροχές συνδέονται με τον αγωγό διανομής, μέσω κατάλληλου εξαρτήματος και με τον υδρομετρητή. Οι νέες παροχές αποτελούνται από tubomak διαμέτρου ½΄ ή και μεγαλύτερη, βάνα διακοπής και υδρομετρητή. Είναι δυνατόν με βάση τις νεότερες τεχνικές εξελίξεις και κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης να χρησιμοποιηθούν σωλήνες και από άλλο κατάλληλο υλικό.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα, για τεχνικούς λόγους, να υδρεύσει ένα ακίνητο με ένα μετρητή μεγάλης διαμέτρου, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων ή γραφείων που αυτό διαθέτει. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες (μία για κάθε παροχή). Αν ο ιδιοκτήτης το ζητήσει μπορεί να έχει πλέον της μίας παροχής, εφόσον καταβάλει για κάθε μία τα σχετικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης

III.Θέση Ιδιωτικής Παροχής

Οι παροχές τοποθετούνται κατά το δυνατόν κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο της ιδιωτικής παροχής. Παράλληλα, σε σημείο που η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης επιλέγει, μεταξύ αγωγού σύνδεσης και ΟΓ ή ΡΓ γραμμής, και σε κάθε περίπτωση εκτός ιδιοκτησίας, τοποθετείται φρεάτιο ιδιωτικής παροχής κατάλληλων διαστάσεων με βάνα διακοπής, πιθανόν και ρολογιού, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Το φρεάτιο αυτό αποτελεί σημείο ορισμού του τέλους κυριότητας και της ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης επί της παροχής ύδρευσης προς την μεριά του αγωγού της και την αρχή κυριότητας της παροχής του ακινήτου, προς την υδροδοτούμενη ιδιοκτησία.

IV.Αριθμός παροχών

Θα χορηγείται μία παροχή για κάθε κτίριο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Περιπτώσεις που μπορεί να χορηγηθούν παραπάνω από μία παροχή περιγράφονται παρακάτω:

 • Σε ακίνητα ειδικού προορισμού, (αεροδρόμια, στρατόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές.
 • Παροχή κοινοχρήστων χώρων ακινήτων. Όταν μέσα σε ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Όταν μέσα στο αυτό ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες πολυώροφες οικοδομές, για κάθε μία (1) από αυτές χορηγείται ιδιαίτερη κοινόχρηστη παροχή.
 • Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου σε ακάλυπτα οικόπεδα. Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λ.π.), χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα, μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με καταβολή από αυτόν της σχετικής δαπάνης, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Για την τοποθέτηση της προσωρινής αυτής παροχής, εισπράττεται η σχετική δαπάνης στο ποσό που αυτή ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Μετά το πέρας της επαγγελματικής χρήσης, η παροχή καταργείται.
 • Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης με απόφαση Δ.Σ. δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες, ή σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, Ανύψωση

και Καταβίβαση της Παροχής

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής, είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
 2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, βαρύνει δε τον ιδιοκτήτη.
 3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, καθώς τεχνικοί ή άλλοι όροι το επιβάλουν, το κόστος βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προσκληθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
 4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
 5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
 6. Μεταφορές, ανυψώσεις, καταβιβάσεις και μετακινήσεις παροχών που επιβάλλονται εξ’ αιτίας έργων άλλων φορέων, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκάστοτε φορέα, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής, με δική του ευθύνη και δαπάνη.

I.Μεταφορά παροχής

Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
 • Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.
 • Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει, με δικές της δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.

Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.

Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει το φορέα του έργου.

II.Μετατροπή παροχής

Μετατροπή παροχής είναι η αυξομείωση της διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής. Μετατροπή της παροχής πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν οι καταναλώσεις βρίσκονται εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας του αντίστοιχου υδρομετρητή, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όταν σε παροχές μεγάλης διαμέτρου πραγματοποιούνται καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του υδρομετρητή.

Η μετατροπή πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, είτε κατόπιν αίτησης του υδρευόμενου που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη, η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην τελευταία περίπτωση η συνολική δαπάνη για τη μετατροπή βαρύνει τον υδρευόμενο με αναπροσαρμογή των σχετικών εγγυήσεων.

III.Μετατόπιση παροχής

Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, της ιδιωτικής παροχής και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού και πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις :

 • Με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, η οποία έχει το απόλυτο δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή σε νέα θέση για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας, ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός άλλης ιδιοκτησίας χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του αν χρειαστεί, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεσή του στη νέα θέση, με δική του δαπάνη.
 • Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής, συνεπεία εκτέλεσης έργων από οποιονδήποτε φορέα, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.
 • Η δαπάνη για τη μετατόπιση παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από τα τρία (3) μέτρα υπολογίζεται ως κατασκευή νέας παροχής.

Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν, λόγω αμέλειας του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησής του.

IV.Ανύψωση – καταβίβαση παροχής

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης αυτής, βαρύνει το φορέα, ή το φυσικό πρόσωπο που εκτελείτο έργο από το οποίο προκαλείται η μεταβολή της στάθμης. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του φορέα, ή του φυσικού προσώπου που εκτελεί το έργο.

V.Προσαρμογή παροχής

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προσαρμογής των παροχών δικτύων ύδρευσης οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο της, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλέον αυτές στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όταν αυτές απαιτούνται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, ο δε υδρευόμενος υποχρεούται να προσαρμόσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των ακινήτων του βάσει της νέας κατάστασης.

VI.Κατάργηση παροχής

Κατάργηση παροχής είναι η απομόνωση της παροχής από τον αγωγό διανομής και η διαγραφή της από το μητρώο πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώσεις:

 • Μετά από γραπτή αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν ευθύνεται για τις όποιες συνέπειες στους τυχόν ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από τη διακοπή της υδροδότησης.
 • Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου κλπ.
 • Στις περιπτώσεις κατάργησης παροχών που χορηγήθηκαν σε ακάλυπτα οικόπεδα και για εργοταξιακή χρήση.

Η κατάργηση της παροχής περιλαμβάνει και τις εργασίες αποξήλωσης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Υδρόμετρα

 1. Τα υδρόμετρα είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού. Εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης και ανήκουν στη δικαιοδοσία της. Κάθε επέμβαση στον υδρομετρητή από την πλευρά του χρήστη απαγορεύεται.
 2. Τα υδρόμετρα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές και τοποθετούνται, αφαιρούνται και συντηρούνται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Σε κάθε περίπτωση, τα τοποθετούμενα υδρόμετρα φέρουν κατά την τοποθέτησή τους μηδενική ένδειξη.
 3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού, ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
 4. Κατ’ εξαίρεση

Α) στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων – ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα χορηγείται μία παροχή για έως και έξι (6) δωμάτια, θα τοποθετείται ένας υδρόμετρο και θα εκδίδεται ένας λογαριασμός ενώ 2 παροχές θα χορηγούνται για 7 έως και 12 δωμάτια, θα τοποθετούνται 2 υδρόμετρα και θα εκδίδονται 2 λογαριασμοί ύδρευσης  κ.ο.κ. ανά 6 δωμάτια. Ειδικά για τα ακίνητα που έχουν έως 3 ενοικιαζόμενα δωμάτια θα χρεώνονται με οικιακό τιμολόγιο. Τα δικαιολογητικά και οι όροι θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Β) Σε υφιστάμενες περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων – ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών και η τοποθέτηση υδρομέτρων, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα εκδίδεται ένας λογαριασμός ανά 6 δωμάτια, 2 για 7 έως και 12 δωμάτια, κ.ο.κ. ανά 6 δωμάτια, και σε περίπτωση που ο αριθμός υδρομέτρων είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από αυτόν που θα έπρεπε να είναι, θα χρεώνεται το πάγιο στο σύνολο των λογαριασμών, που πρέπει σύμφωνα με τα ανωτέρω να εκδοθούν και η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στα υδρόμετρα θα κατανέμεται μεταξύ των εκδιδόμενων λογαριασμών.

Γ) σε περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου  για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας  θα καταβάλλει χωριστά το δικαίωμα σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο ανά περίπτωση και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον  κοινό υδρόμετρο (-α) θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Δ) σε περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών ακινήτων όπου μία παροχή και ένα υδρόμετρο υδροδοτεί τμήματα του ίδιου ακινήτου, ίδιου ιδιοκτήτη, με διακεκριμένες χρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες χρέωσης, οικιακού, επαγγελματικού ή υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκδίδεται για το σύνολο των χρήσεων ένας λογαριασμός, τότε η κατηγορία χρέωσής του θα είναι αυτή με το υψηλότερο τιμολόγιο από τις χρήσεις που γίνονται.

 1. Το υδρόμετρο τοποθετείται σε κατάλληλο στεγανοποιημένο επισκέψιμο φρεάτιο συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, το οποίο ο καταναλωτής οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ’ αυτά, τα υδρόμετρα ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου. Εάν ο καταναλωτής δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, μόνωσης και καθαρισμού του φρεατίου του υδρομέτρου του, η Δ.Ε.Υ.Α.Β είναι δυνατό να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομέτρων καλυφθεί με χώματα, μπάζα ή όχημα ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης ΙΙ (καλυμμένο υδρόμετρο).
 2. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου ιδιωτικής παροχής στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση και την υπόδειξη της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 3. Στις περιπτώσεις που η θέση των υδρομέτρων παλαιών παροχών δεν είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με τους όρους του παρόντα Κανονισμού, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προβαίνει σε ενημέρωση των καταναλωτών αυτών για την άμεση μεταφορά των υδρομέτρων σε νέα κατάλληλη θέση με δαπάνη που επιβαρύνει τον καταναλωτή. Εφόσον οι καταναλωτές αρνούνται ή καθυστερούν την μεταφορά αυτή πέραν της δοθείσας προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά του υδρομέτρου, χρεώνοντας τα έξοδα στο λογαριασμό ύδρευσης.
 4. Ο χώρος των υδρομέτρων που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται τα υδρόμετρα.
 5. Τα υδρόμετρα παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων, είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του η Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 6. Τα υδρόμετρα παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομέτρων καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομέτρων, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν τα υδρόμετρα. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
 7. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομέτρων, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.
 8. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 9. Αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων των υδρομέτρων δεν γίνεται καταρχήν δεκτή. Είναι όμως δυνατός ο περαιτέρω έλεγχος των καταναλώσεων, μετά από αίτηση του υδρευόμενου
 10. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα υδρόμετρα σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλα, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3% ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + – 3% τα έξοδα βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 11. Παρεμβάσεις στον μετρητή ή στην σφραγίδα ασφαλείας που τοποθετείται σε αυτόν, από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.
 12. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί σύμφωνα με τη περίπτωση Ι (Στάσιμο- Θολό υδρόμετρο).
 13. Η συντήρηση, αντικατάσταση και η αναγκαστική απομάκρυνση των υδρομέτρων είναι έργο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της Επιχείρησης, η οποία για το λόγο αυτό εισπράττει δικαίωμα αντικατάστασης – συντήρησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της.

I.Στάσιμο – Θολό Υδρόμετρο

 1. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί, ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο) ή οι ενδείξεις του δεν είναι ευδιάκριτες (θολό υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση του μέσου όρου των προηγούμενων τριών καταμετρούμενων ετών όπου το υδρόμετρο λειτουργούσε και σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση, η χρέωση γίνεται κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και μόνο για μια φορά, καθώς η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαπιστώσει το γεγονός και να προβεί στην αντικατάστασή του υδρομέτρου.
 2. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά λόγω δολιοφθοράς και υπηρεσία αποφανθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

II.Καλυμμένο Υδρόμετρο

 1. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου και να ενημερώσει την υπηρεσία, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και χρεώνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης που ισχύει για την χρέωση υδρομέτρων τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε μη προσβάσιμου χώρους.
 2. Αντί της διακοπής, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, ή στην αντικατάστασή του, με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο εκδιδόμενο λογαριασμό. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από διαρροές κατά το χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε.

III.Διαρροή Υδρομέτρου

 1. Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του τυχόν υπάρχοντος εκεί υδρομέτρου, ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται όπως σε περίπτωση αφανών διαρροών, δηλαδή με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. τον υδρολήπτη, και θεωρείται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.
 2. Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση λογαριασμών για τον ίδιο λόγο (εξαιτίας διαρροών) πριν την παρέλευση διετίας.

IV.Αντικατάσταση Υδρομέτρων.

Τα υδρόμετρα ανήκουν στη δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο υδρόμετρο από τον χρήστη. Σε περίπτωση παλαιότητας του υδρομέτρου ή καταστροφής του ή αδυναμίας επισκευής του, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης αντικαθιστά αμέσως το υδρόμετρο. Αν δεν είναι δυνατή η καταμέτρησή του, η χρέωση γίνεται όπως σε στάσιμο υδρόμετρο. Αν ο ιδιοκτήτης ή χρήστης αρνείται την αντικατάσταση του υδρομέτρου μη επιτρέποντας τα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης να προβούν σε αντικατάσταση του, τότε επιβάλλεται πρόστιμο στάσιμου – θολού υδρομέτρου και η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δύναται να διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, επιπλέον δε, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να προβεί στην άμεση αφαίρεση της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

 1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται :
 • Σε περίπτωση φρεατίου ιδιωτικής παροχής, πέρα από την τελευταία βάνα διακοπής στο φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, προς την μεριά του ακινήτου.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης φρεατίου ιδιωτικής παροχής, όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από την περίφραξη ή την αρχή της ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης.
 1. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 2. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προ βάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης..
 3. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.
 4. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σε διακοπή υδροδότησης.
 5. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει: α) να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. β) να είναι από υλικό που δεν δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του νερού και γ) να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 10 tam. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση, όταν η πίεση αυτή στη θέση της χορηγηθεί σας παροχής, δεν έχει υπερβεί τις 10 tam.
 6. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης α) βιομηχανικών, χημικών ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και αντλητικών μηχανημάτων τροφοδοτούμενων από γεωτρήσεις, ή άλλες πηγές, και β) λεβήτων, εγκαταστάσεων καθαριστηρίων, λεκανών αποχωρητηρίων, λουτρών, εγκαταστάσεων κοιμητηρίων, χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης από ενδεχόμενη επιστροφή νερού.
 7. Για τους ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη, δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου της. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να φέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα, ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού (λόγω υπερθέρμανσης κλπ.) στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.
 8. Η δαπάνη για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιών που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες βαρύνει τον υδρευόμενο.
 9. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την παροχή, διότι υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του δικτύου.
 10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα τους, κατά μεγάλο ποσοστό, δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής.
 11. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης, μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης από αυτόν τον τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ή σε τρίτο πρόσωπο.
 12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται , είτε άσκοπη κατανάλωση νερού, είτε ζημιές, ή οχλήσεις σε τρίτους, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Διαρροές

I.Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση, ή μέρος αυτής, οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου, ο δε υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.
 2. Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
 3. Για κάθε κατανάλωση νερού που καταγράφεται από το υδρόμετρο λόγω βλάβης της εσωτερικής υδραυλικής εγκαταστάσεως, δηλαδή αυτής που ξεκινά από τις συνδέσεις του φρεατίου ιδιωτικής παροχής, ή της αρχής του οικοπέδου σύνδεσης και φθάνει έως τα σημεία παροχών μέσα στο ακίνητο (χώρος υδραυλικών υποδοχών γενικά, πλυσταριά, καλοριφέρ, βρύσες, καζανάκι κλπ.), υπεύθυνος γενικά είναι ο καταναλωτής, μη αναγνωριζομένης καμιάς εκπτώσεως επί της αυξημένης, λόγω καταναλώσεως. Διευκρινίζεται ότι αφανή διαρροή ορίζεται η διαρροή η οποία λαμβάνει χώρα σε μη ορατά σημεία της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου τα οποία δεν είναι επισκέψιμα για συντήρηση. Η διαρροή αυτή δεν γίνεται οπτικά αντιληπτή ή γίνεται εκ’ των υστέρων με ανάδειξή της μετά από κορεσμό της βρεχώμενης επιφάνειας .
 4. Εξαίρεση γίνεται μόνο:
 • Σε διαπιστούμενες υπό της Υπηρεσίας υπόγειες ή επιτοίχιες διαρροές μη ορατές.
 1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφ΄ όσον η κατανάλωση υπερβαίνει το διπλάσιο της προηγηθείσης ετησίας, ή τυχόν μικρότερης περιόδου πραγματικής κατανάλωσης, γίνεται έκπτωση επί του λογαριασμού καταναλώσεως νερού όλης της επί πλέον, λόγω διαρροής χρεωθείσας ποσότητας νερού και ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την μεγαλύτερη κατανάλωση της προηγηθείσης ετησίας καταμετρημένης περιόδου προσαυξημένης κατά 20%. Οι εκπτώσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Τριμελούς Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ύστερα από αίτηση του καταναλωτή και μόνο μια φορά ανά διετία. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επομένης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση από την Επιχείρηση.
 2. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 3. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

II.Διαρροές σε υπόγεια

 1. Όσοι χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόμιμους ή παράνομους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των χώρων αυτών, από ενδεχόμενη τυχαία πλημμύρα που προέρχεται από διαρροή του αγωγού υδρεύσεως, ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών, όσο και οι χρήστες τους, υποχρεώνονται να λαμβάνουν όλα τα πρόσφατα μέτρα : α) για τη στεγανοποίηση των τοιχωμάτων των υπόγειων χώρων στο εσωτερικό του χώρου εργασίας, β) για την επαναποθήκευση των οποιωνδήποτε αγαθών και γ) για την αποφυγή εισροής νερού με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων (λ.χ. αντλίες αυτόματης απορροφήσεως του νερού), ώστε να είναι εξασφαλισμένη η αποφυγή κάθε ζημίας στο εσωτερικό του χώρου εργασίας.
 2. Αν διαπιστωθεί ζημία από διαρροή αγωγού, καθώς και το ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα στεγανοποιήσεως, τότε η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει τον αγωγό, ενώ δεν αναγνωρίζει καμία αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, ή χρήστη του υπογείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της, με το δίκτυο ύδρευσης  για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:
 2. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
 3. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β., η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.
 4. Ο αιτών προκαταβάλλει εφάπαξ το τέλος για τη σύνδεση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 «Δαπάνη σύνδεσης», το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 5. Μετά την εξόφληση της δαπάνης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής ή την αρχή ιδιοκτησίας του οικοπέδου σύνδεσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξή της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
 6. Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος αναγνωρίζεται πάντοτε ως ο υδρευόμενος – καταναλωτής από την συγκεκριμένη παροχή για το συγκεκριμένο ακίνητο, οποιοσδήποτε και αν είχε ζητήσει αρχικά την υδροδότησή του. Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν.
 7. Το συμβόλαιο υδροληψίας δικαιούνται να υπογράψουν:

– Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και

– Οι εξουσιοδοτημένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή, η υπογραφή του συμβολαίου γίνεται από έναν εξουσιοδοτημένο συνιδιοκτήτη ο οποίος δεσμεύει και τους άλλους οι οποίοι αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ο καθένας τις υποχρεώσεις προς τη ΔΕΥΑΒ. Η εξουσιοδότηση αυτή υπογράφεται από την πλειοψηφία των άλλων συνιδιοκτητών και χορηγείται με συμβολαιογραφική πράξη ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

 1. Στις πολυώροφες οικοδομές η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει  όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
 2. Στις περιπτώσεις που τα υδρόμετρα τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην Politis, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.
 3. Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων ή στρατοπέδων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα κοινόχρηστα των καταναλωτών, μετά από ενημέρωσή τους από το Τμήμα καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τρόπος Υδροδότησης Ακινήτων Περιοχής

Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης

 

I.Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου

 1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν και οφείλουν να υδρευθούν από την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης
 2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζει ο παρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ στο Άρθρο 4. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.
 3. Επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων μπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης με προσωρινή παροχή υδροδότησης, Η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού με απόφαση του Δ.Σ. ή της Τριμελούς Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επιπλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών για προσωρινές συνδέσεις:

Α) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του ιδιοκτήτη με την οποία θα δηλώνει ότι: «ότι είμαι κάτοχος, κύριος και νομεύς του οικοπέδου και δεν υπάρχει κτίσμα σ’ αυτό. Το οικόπεδο δεν βρίσκεται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, σε ρέμα, σε αρχαιολογικό χώρο, στον αιγιαλό ή παραλία, σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση σε ζώνη απολύτου προστασίας περιοχής, που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86. Όταν υπάρξει κτίσμα ή εκδοθεί άδεια οικοδομής ή αλλαγή χρήσης θα ενημερώσω αμέσως τη ΔΕΥΑΒ, διαφορετικά θα διακοπεί η υδροδότηση».

Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο για την περίπτωσή του.

 1. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αιτούνται την δημιουργία δικτύου κατά προτεραιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις σύνδεσης, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να αποφασίσει την κατασκευή επέκτασης συνυπολογίζοντας την οικονομική συνδρομή των αιτούντων. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β, η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Μέχρι την κατασκευή της επέκτασης αυτής, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να τοποθετεί προσωρινή παροχή στο πλησιέστερο προς το ακίνητο σημείο, σε δημόσιο χώρο. Η σύνδεση του υδρομέτρου με το ακίνητο γίνεται από τον ιδιοκτήτη, με δική του ευθύνη και δαπάνη.
 2. Θεωρείται πως διέρχεται μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου ιδιωτικής παροχής στο πεζοδρόμιο, μπροστά από το ακίνητο, στην περίπτωση που ο αγωγός αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου εφόσον το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 6 μέτρα.
 3. Δεν θεωρείται πως διέρχεται αγωγός μπροστά από το ακίνητο, εάν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι από το ακίνητο πλευρά του δρόμου, εφόσον ο δρόμος ασχέτως πλάτους διαθέτει διαχωριστική νησίδα.
 4. Εάν σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο και δεν μπορεί να κατασκευασθεί νέος για οποιοδήποτε λόγο, τότε η ύδρευση του ακινήτου μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών σε μακρινή απόσταση απ’ αυτό, οι οποίες συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής.
 5. Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν είναι προσωρινή και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης οφείλει να φροντίσει για την μεταφορά των παροχών τους στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης των ακινήτων τους. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη των υδρευομένων. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα θέση. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν έχει καμία ευθύνη αν, λόγω αμέλειας των υδρευομένων, προκληθεί στέρηση νερού.
 6. Η χορήγηση πυροσβεστικής παροχής προϋποθέτει την προηγουμένη χορήγηση παροχής ύδρευσης.

II.Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου περιοχές

 1. Η επέκταση στα εντός σχεδίου ακίνητα πραγματοποιείται ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο του. Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον 90 χιλ. και με επαρκή πίεση.
 2. Οι επεκτάσεις αγωγών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, πραγματοποιούνται σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.
 3. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, μετά από διαπίστωση και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατή και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100 μ από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό αποτελεί εμπόδιο για τη σωστή υδροδότηση και απαιτεί επιπλέον επέμβαση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, διαφορετικής μορφής. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ύπαρξης εγκεκριμένου και διαμορφωμένου δρόμου.
 4. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π.), σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων και εφόσον τούτο βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση ειδικής παροχής στην απόσταση που θα απαιτηθεί.
 5. Μετά από αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων και την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είναι δυνατή η κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκτέλεση των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών θα γίνεται από τους αιτούντες, β) η Δ.Ε.Υ.Α.Β θα εκτελεί μόνο τις υδραυλικές εργασίες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά ύδρευσης, γ) τα υλικά ύδρευσης θα βαρύνουν τους αιτούντες και δ) δεν απαιτείται η εκτέλεση άλλου τμήματος έργου που κατά το συγκεκριμένο χρόνο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.
 6. Με την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή δικτύου διανομής από τρίτους εντός των οργανωμένων οικισμών.
 7. Το κόστος επέκτασης δικτύου εντός σχεδίου, βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

 1. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης ακινήτων εκτός σχεδίου εγκεκριμένου σχεδίου κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού σκοπού ή αγροτεμαχίων, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατά κανόνα δεν υποχρεούται να παρέχει νερό. Η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού με απόφαση του Δ.Σ. ή της Τριμελούς Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο  3 του άρθρου 10.
 2. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης και σε περιοχές που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 3. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να μεταφέρει τα υδρόμετρα στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται, ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης, προσωρινές.
 4. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επέκταση του δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής του.
 5. Για την επέκταση αποφασίζει το Δ.Σ. ή την Τριμελής Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι, οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, αλλά και ο παρών κανονισμός.
 6. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
 7. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων Δήμου ή Δημοσίου σε εκτός σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τοποθέτηση παροχής ορισμένου χρόνου για εργοταξιακή χρήση στο όνομα του κυρίου του έργου με αίτηση του ιδίου. Μετά το πέρας του χρόνου που έχει ορισθεί και εφόσον το έργο δεν έχει περατωθεί, ανανεώνεται η ισχύς της παροχής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή καταργείται.

Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές

 1. Είναι γενικά δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης για υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Η επέκταση πραγματοποιείται σε δρόμους χαρακτηρισμένους ως Εθνικούς, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς και τα ακίνητα που δύνανται να υδροδοτηθούν είναι όσα πληρούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υδροδότηση κτισμάτων. Δικαίωμα υδροδότησης έχουν:
 2. Τα ακίνητα με πρόσοψη στους παραπάνω Εθνικούς Δημοτικούς Κοινοτικούς δρόμους και
 3. Όλα τα υπόλοιπα ακίνητα στο εύρος ευθύνης υδροδότησης του εν λόγω αγωγού.
 4. Ειδικά για τα ακίνητα της περίπτωσης Β και προκειμένου να υδροδοτηθούν τα παράπλευρα αυτά ακίνητα, απαιτείται:
 • Θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την επάρκεια του δικτύου.
 • Έγκριση από το Δ.Σ. ή την Τριμελής Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Η επέκταση θα γίνει με συνεπίβλεψη της ΔΕΥΑΒ με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η εκτέλεση των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών θα γίνεται από τους αιτούντες, β) η Δ.Ε.Υ.Α.Β θα εκτελεί μόνο τις υδραυλικές εργασίες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά ύδρευσης, γ) τα υλικά ύδρευσης θα βαρύνουν τους αιτούντες και δ) δεν απαιτείται η εκτέλεση άλλου τμήματος έργου που κατά το συγκεκριμένο χρόνο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.

 1. Για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, ισχύουν όσα αναφέρονται για τις επεκτάσεις εντός σχεδίου, δηλαδή απαιτείται η συναίνεση και η συνεπίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.
 2. Τέλος το κόστος επέκτασης του δικτύου για τις εκτός σχεδίου περιοχές, βαρύνει τον εκάστοτε αιτούντα καταναλωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να προκαταβάλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. υπηρεσίας, που υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 5. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλεται εφάπαξ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω Οφειλής

 1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο), το ύψος του ενοικίου του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
 2. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος ή ηλεκτρονικός και εκδίδεται ανά χρονικές περιόδους κατανάλωσης όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομέτρου και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπό του.
 3. Σε περιπτώσεις νέων συνδέσεων, η χρέωση του παγίου ύδρευσης θα γίνεται αναλογικά ανά τετράμηνο με αφετηρία τον μήνα που έγινε η σύνδεση. 
 4. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ή σε εξουσιοδοτημένα πρατήρια για είσπραξη λογαριασμών υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ή με ηλεκτρονικό τρόπο.
 5. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Το ανώτατο ποσό οφειλής ή το πλήθος των ανεξόφλητων λογαριασμών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Πριν την διακοπή ειδοποιείται τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά ο καταναλωτής, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση οι διακοπές υδροδότησης θα γίνονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας και να φέρουν το θέμα ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με απόφασή του δύναται να αναστέλλει την διακοπή υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ο αριθμός της απόφασης με την οποία αναστέλλεται η διακοπή.

 1. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οφειλών, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
 2. Μετά την διακοπή λόγω χρέους εκδίδεται ένας ακόμη εξοφλητικός λογαριασμός, με χρέωση των υπολοίπων κυβικών που δεν έχουν χρεωθεί και αναλογική χρέωση του παγίου και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή, δεν εκδίδεται άλλος λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του αρμοδίου Τμήματος, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
 3. Εφόσον μετά από διακοπή λόγω οφειλών, οι καταναλωτές δεν προσέλθουν να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν την οφειλή τους, τότε αυτή αποστέλλεται στην αρμόδια εφορία για είσπραξη.
 4. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη.
 5. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ’ εκείνο που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από το υδρόμετρο του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή και να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη.
 6. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ, ή σε δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Διακοπή- Αφαίρεση Παροχών – Ακύρωση Υδροληψίας

 1. Η διακοπή υδροδότησης ενός ακινήτου γίνεται με σφράγιση (δηλαδή κλείδωμα) του μηχανισμού της παροχής στις παρακάτω περιπτώσεις :
 • Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη. Σε αυτή την περίπτωση καταγράφονται οι ενδείξεις του υδρομέτρου και κατόπιν εκδίδεται εξοφλητικός λογαριασμός με χρέωση των κυβικών που κατέγραψε το υδρόμετρο και αναλογική χρέωση του παγίου, από την Υπηρεσία και ο υδρολήπτης εξοφλεί ή ρυθμίζει όλες τις οφειλές του. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λόγω μη τήρησης των όρων αυτής, οι εναπομείναντες οφειλές αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη της ταμειακής υπηρεσίας, στη αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη. Δεν είναι δυνατή η διακοπή υδροδότησης χωρίς προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 • Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.
 • Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.
 • Σε περίπτωση εμπορίας νερού.
 • Σε περίπτωση οικοδομής που ανοικοδομήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες.
 • Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής, αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, και εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
 • Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Διαχείρισης Δικτύων Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης.
 • Επί παρεμπόδισης, κατά οποιανδήποτε τρόπο, της ευχερούς ανάγνωσης του υδρομέτρου, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση και η διακοπή γίνεται ως εξής: α) Ελάχιστη κατανάλωση 150μ3, β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρόστιμο υδροκλοπής (παράνομης σύνδεσης), γ) Εάν για τρίτη φορά δεν υπάρξει συμμόρφωση τότε διακόπτεται η παροχή.
 • Επί επεμβάσεως στα υδρόμετρα και φθοράς των υδρομέτρων, η οποία προκαλείται από τους καταναλωτές.
 • Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές, ή με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.
 • Όταν διαπιστωθεί ότι συνδρομητής που ενεργεί υδροληψίες είναι και οφειλέτης της επιχείρησης από άλλη υδροληψία, η οποία έχει καταργηθεί λόγω αρνήσεως πληρωμής λογαριασμού, είτε καταναλώσεως ύδατος, ή δόσεως επεκτάσεως αγωγού, ή δαπάνης για εργασία σε υδροληψία του, ή επισκευής παροχετευτικού αγωγού, ή άλλης αναλόγου αιτίας, οπότε οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του να εξοφλήσει την οφειλή αυτή, διαφορετικά η επιχείρηση προβαίνει στην διακοπή της εν ενεργεία υδροληψίας του, όπου και αν βρίσκεται αυτή, κατοικία, επαγγελματική στέγη, εργοτάξιο.
 • Εάν το νερό χρησιμοποιείται για άρδευση και η Δ.Ε.Υ.Α.Β. κρίνει ότι δεν υπάρχει επάρκεια για την υδροδότηση του οικισμού.
 • Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές, ή με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.
 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και από την σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Β. και υδρολήπτη. Η διακοπή δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη και τον χρήστη από την υποχρέωση του για την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.Β. Προς τον σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την οφειλή στη νέα διεύθυνση του χρήστη και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του ποσού δικαιώματος επανασύνδεσης, καθώς και του ποσού της ανάλογης εγγύησης, όπως τα ποσά αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται :
 • Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη.
 • Από την Υπηρεσία, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Κατά την αφαίρεση απομακρύνονται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται αμέσως από τον υδρολήπτη ή την Δ.Ε.Υ.Α.Β. εφόσον προκαταβληθεί σ’ αυτήν η σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποκατάστασης από τον ιδιοκτήτη, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών τρίτων.
 1. Ακύρωση υδροληψίας γίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :
 • Επί μη εξοφλήσεως του λογαριασμού καταναλώσεως νερού. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, εφόσον περάσει χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την αφαίρεση του υδρομέτρου. Με την ακύρωση, οι εγγυήσεις εκπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης, το δε ποσό που δεν καλύπτεται από αυτές, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων ή σύμφωνα με όσα προβλέπει ο παρών κανονισμός.
 • Όταν ένα συμβόλαιο πληρώνεται δύο φορές (ακυρώνεται το ένα συμβόλαιο).
 • Όταν διαπιστωθεί υποτροπή λαθραίας υδροληψίας.
 • Προς ικανοποίηση αιτήσεως του καταναλωτού, οπότε ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόμετρο.
 • Επί κατεδαφίσεως της οικοδομής και ανεγέρσεως άλλης.
 • Επί σοβαρών παραβάσεων των όρων του παρόντος κανονισμού.
 1. Με την ακύρωση της υδροληψίας και την αφαίρεση του υδρομέτρου, αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά συνδέσεως του υδρομέτρου, τα οποία και επιστρέφονται στην αποθήκη της Επιχείρησης, με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σαν ιδιοκτησία της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ιδιοκτήτης – Οφειλές στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος, ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
 2. Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωση τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. εκπρόσωπο τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος.
 3. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει με την αίτηση παροχής νερού επ’ ονόματι του, ή με ιδιαίτερη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική τροποποίησή του, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέτει το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Η δήλωση αυτή απαιτείται και για τη σύνδεση της παροχής επ’ ονόματι άλλου, εκτός του ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. την περιέλευση της ιδιοκτησίας στο όνομά του, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο, ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και η Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
 4. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. ελαττώματα της κυριότητας του ή απώλειά αυτής για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δήλωση νέου ιδιοκτήτη.
 5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 6. Σε περίπτωση που ενοικιαστής αποχωρήσει από το μίσθιο χωρίς να εξοφλήσει τις οφειλές του, τότε η εγγύηση που έχει καταβληθεί εκπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και εάν υπάρχουν εναπομείναντες οφειλές τότε αυτές αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη.
 7. Η αποστολή των οφειλών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ θα γίνεται στα ονόματα των καταναλωτών όπως αρχικά είχαν βεβαιωθεί στους Χρηματικούς Καταλόγους, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 8. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
 9. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότησή του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
 10. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σ΄ αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησής τους, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Διαγραφή Χρεών

 1. Κάθε είδους χρέη προς την Υπηρεσία Ύδρευσης μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή κατά ένα μέρος τους όταν :
 • Οι οφειλέτες δεν βρίσκονται στη ζωή και δεν έχουν αφήσει καμία περιουσία, οι δε κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
 • Οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα, επί δέκα χρόνια αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
 • Οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι άγνωστης διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν για την ανεύρεση της διαμονής τους επί μία δεκαετία, δεν έφεραν αποτέλεσμα και
 • Η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης έγινε κατά τρόπο ολοφάνερα λανθασμένο, ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή έγινε από λάθος πολλαπλή εγγραφή.
 1. Η διαγραφή του χρέους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Διαγραφή χρεών γίνεται και με απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, ΦΕΚ 113/Α’/30-6-92,του Άρθρου 10 § 12 εδάφιο θ’ περίπτωση θ’ της § 1 του Άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 4172/2013, , Ν. 3888/2010 και με κάθε τροποποίηση αυτών, με τις οποίες διατάξεις παρέχεται το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, χρεών δημοτών, εφόσον καθίσταται αδύνατη η είσπραξή των απαιτήσεων από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τιμολόγηση

 1. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη. Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας, ή τιμής νερού (πάγια κατανάλωση), που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατηγορίες Τιμολογίων

 1. Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται μετά από σχετική ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε, χωρίς άλλη ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πληρωμή Λογαριασμών – Διακανονισμοί

 1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε με βάση τις ενδείξεις του υδρομέτρου της παροχής του – ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας), με βάση την αξία της πάγιας κατανάλωσης – καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπει η Επιχείρηση.
 2. Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας λήξεως της και εφόσον η οφειλή υπερβαίνει το όριο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β., διακόπτεται η παροχή νερού μετά από νέα ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Η προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ ή της Τριμελούς Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 3. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από την εξόφληση του λογαριασμού και την πληρωμή του τέλους επανασύνδεσης.
 4. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του αρμοδίου Τμήματος, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
 5. Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί και η άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη και στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν παράνομα. Για τις παραπάνω περιπτώσεις θεωρείται ότι η διακοπή υδροδότησης δεν έχει πραγματοποιηθεί και εκδίδεται ένας συνολικός λογαριασμός, όπου περιλαμβάνει το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης – εάν αποχετεύεται – και τα συνολικά κυβικά από την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού του υδρομέτρου για το οποίο ζητήθηκε διακοπή υδροδότησης έως την ημερομηνία που εντοπίστηκε η συνέχιση της υδροδότησης από τους καταμετρητές, καθώς επίσης και την χρέωση σε αυτόν τον λογαριασμό του τέλους επανασύνδεσης και πρόστιμο παράνομης σύνδεσης όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 6. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διακανονισμούς πληρωμής των λογαριασμών νερού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης στην οποία εκτός των άλλων όρων περιγράφονται λεπτομερώς: α) το ποσό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονισμοί και οι κατηγορίες κλιμάκωσης αυτών, β) η διάρκεια των επιτρεπόμενων δόσεων ανά κατηγορία και κλίμακα

Διακανονισμοί μπορούν επίσης να γίνονται αν και όπως προβλέπουν σχετικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εγγύησης Κατανάλωσης

 1. Η αλλαγή στα στοιχεία των ενοικιαστών εκμισθωμένων ακινήτων γίνεται ύστερα από αίτηση του ενοικιαστή, εφόσον καταβάλει την εγγύηση χρήσης νερού. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος σε όνομα εκμισθωτή χωρίς την προηγούμενη καταβολή του τέλους εγγύησης κατανάλωσης το οποίο προεισπράττεται εφάπαξ. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 2. Το ύψος της εγγύησης χρήσης νερού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β..
 3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση, τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος προς την Δ.Ε.Υ.Α.Β. που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τότε αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη. Επιπρόσθετα η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτησή του για υδροδότηση.
 4. Η επιστροφή της χρηματικής εγγύησης αλλαγής ονόματος καταναλωτή γίνεται αμέσως από τον Ταμία, αφού γίνει συμψηφισμός της με τον εκκαθαριστικό λογαριασμό και εφόσον προκύψει χρηματικό υπόλοιπο, με έκδοση χρηματικού εντάλματος, βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών (απόδειξη είσπραξης, κλπ) που προσκομίζει ο χρήστης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Υπηρεσία της Επιχείρησης, η οποία μετά τον επιβαλλόμενο έλεγχο προβαίνει στην έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου που κατάβαλε τις εγγυήσεις. Η εξόφληση γίνεται με σχετική πράξη που συντάσσεται άμεσα. Στο χρηματικό ένταλμα επισυνάπτονται τα παραπάνω στοιχεία και η νόμιμη εξοφλητική απόδειξη. Σε περίπτωση απώλειας των υποχρεωτικών δικαιολογητικών από την πλευρά του πελάτη υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση απώλειας και το σύνολο των δικαιολογητικών υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. της Επιχείρησης υπάλληλο της ΔΕΥΑ Βόλβης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ενστάσεις – Μειώσεις Λογαριασμών

 1. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και εκθέτει τις απόψεις του. Το Τμήμα Καταναλωτών διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης, εισηγείται στο Δ.Σ. ή την Τριμελή Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Β. όπου διενεργεί την μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών.
 2. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.

β. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.

γ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

δ. Το ποσό  χρέωσης θα είναι ίσο με τον μέσο όρο των τριών τελευταίων καταναλώσεων όπου έγινε καταμέτρηση του υδρομέτρου εκτός και αν στον παρόντα κανονισμό και για τον λόγο που γίνεται η μείωση αναφέρεται διαφορετικά.

 1. Εφόσον από το αποτέλεσμα της αυτοψίας προκύψει ότι η κατανάλωση προήλθε από:
 • Λειτουργικό πρόβλημα της παροχής ή της σύνδεσης με το υδρόμετρο ή διακοπή της λειτουργίας του υδρομέτρου, τότε χρεώνεται με την κατανάλωση του μέσου όρου των προηγούμενων τριών καταμετρούμενων ετών όπου το υδρόμετρο λειτουργούσε και σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση, η χρέωση γίνεται κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας
 • Λανθασμένη καταγραφή του υδρομέτρου η οποία διαπιστώνεται μετά από έλεγχο που ζητείται από τον καταναλωτή σε περίπτωση αμφισβήτησης της καλής λειτουργίας του. Τότε χρεώνεται με την κατανάλωση του μέσου όρου των προηγούμενων τριών καταμετρούμενων ετών.
 • Αφανή διαρροή στην εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του καταναλωτή η οποία αποκαλύφθηκε μετά από έλεγχο του καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 «Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων» του παρόντος κανονισμού.
 • Λανθασμένη λήψη ένδειξης του υδρομετρητή. Μετά από αυτοψία και με απόφαση του Δ.Σ. ή της Τριμελούς Επιτροπής κρίσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. γίνεται διόρθωση της ένδειξης και προσαρμογή του λογαριασμού στην πραγματική κατανάλωση.
 • Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός καλύπτεται με λειτουργία κανονικού υδρομέτρου ή δύο υδρομέτρων (δηλ. του μη κανονικού και του κανονικού που το αντικατέστησε) τότε η χρέωση (αναμόρφωση) γίνεται αναλογικά με βάση την καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, εφόσον καλύπτει χρονική διάρκεια λειτουργίας 30 τουλάχιστον ημερών.
 1. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις εκτός από τη τελευταία, ελέγχονται και αξιολογούνται από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ή την Τριμελή επιτροπή όπου αποφασίζουν ανάλογα.
 2. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στην επιχείρηση επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στους δικαιούχους καταναλωτές.
 3. Η αναμόρφωση των λογαριασμών γίνεται ως ακολούθως:

Εφόσον είναι κάτω του ποσού που ορίζεται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. γίνονται με έγκριση του Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια, ανά μήνα, υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Επιχείρησης για τελική έγκριση. Για περιπτώσεις λογαριασμών πάνω από το όριο αυτό η έγκριση γίνεται από το Δ.Σ. της Επιχείρησης μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης.

 1. Κάθε αίτηση αμφισβήτησης λογαριασμού (ένσταση) που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, εξετάζεται σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, την καταναλωτική συμπεριφορά του υδρολήπτη και την χρήση του ακινήτου προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση.
 2. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εκτός εάν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διόρθωση παλαιότερων. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Αν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθος της Υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης, τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σ΄ αυτόν η κανονική κατανάλωση.
 3. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.
 4. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μπορεί να αποφασιστεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος.
 5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς την Δ.Ε.Υ.Α.Β. που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.
 6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης για να ανατρέψει τις τυχόν σε βάρος του συνέπειες. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει την στοιχειώδη επιμέλεια στην αναζήτηση του λογαριασμού.
 7. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις, παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Λήψη Ενδείξεων – Υδρομέτρηση

 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης), η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.
 2. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη, ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη.
 3. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου.
 4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η καταμέτρηση υδρομέτρου τότε χρεώνεται με την κατανάλωση του μέσου όρου των προηγούμενων τριών καταμετρούμενων ετών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαγορεύσεις

I.Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού

 1. Ο υδρολήπτης που συνδέει την παροχή (στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρόμετρο, ή αυτό έχει αφαιρεθεί), με ενωτικό σωλήνα ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, διαπράττει κλοπή νερού, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Κλοπή αποτελεί επίσης:
 • Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής, ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού,
 • Η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε,
 • Η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων.
 1. Απόδειξη διάπραξης κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας ώστε να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον και με το πενταπλάσιο της δαπάνης επισκευής της βλάβης.
 2. Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση στον μετρητή ή στην σφραγίδα ασφαλείας που τοποθετείται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης φωλεάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στη λήψη μη τιμολογούμενου νερού, ή στη μείωση των ποσοτήτων αυτού.
 3. Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απόληψη νερού με την εκπροθέσεως, αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της καταναλωθείσης ποσότητας.
 4. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης επιβάλλει πρόστιμο παράνομης σύνδεσης και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζει κάθε φορά το πρόστιμο και δύναται να διακόπτει την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη. Για την επανασύνδεση της υδροληψίας καταβάλλονται εκ νέου τα τέλη αρχικής σύνδεσης, η εγγύηση και τα σχετικά τέλη-πρόστιμα που προβλέπονται από την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
 5. Οποιοσδήποτε τρίτος (μη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διώκεται ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου και ευθύνεται για την αποκατάσταση της θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προκάλεσε στην Επιχείρηση.
 6. Σε περίπτωση οικοδομής που ανοικοδομήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή ο εργολάβος, ή ο ιδιοκτήτης προκειμένου να υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριμένο ακίνητο που έχει περατωθεί υποχρεώνεται να καταβάλει στην Επιχείρηση :
 • Το τέλος αρχικής συνδέσεως (πλην εγγυήσεων καταναλώσεως νερού).
 • Το πρόστιμο παράνομης υδροδότησης.
 1. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης, κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για ανέγερση κτίσματος, καταστρέψει ή εξαφανίσει τα υδρόμετρα που υπήρχαν στο ακίνητο, υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας των υδρομέτρων και στην αποζημίωση της Επιχείρησης για κάθε υδρόμετρο, όπως αυτή ορίζεται με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
 2. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδρομέτρων που δεν πληροί απολύτως τους όρους του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην παραλαβή του, εφόσον κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις στην κατασκευή του είναι επουσιώδεις και με τον όρο να μη παρακωλύεται η κανονική του λειτουργία και να διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. Στην περίπτωση που δεν παραλαμβάνεται από την υπηρεσία και ο κατασκευαστής δεν συμμορφώνεται τότε επιβαρύνεται με την αξία 1000μ3 νερού για κάθε θέση υδρομέτρου.

II.Παράνομη χορήγηση νερού, εμπορία νερού

 1. Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν, ή η επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Απαγορεύεται η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί, ή εμπορεύεται το νερό, για την διακοπή της χορήγησης ή της εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του και ο καταναλωτής χρεώνεται επί πλέον με την αξία 1000 κ.μ. νερού.

III.Λοιπές απαγορεύσεις

 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση των εγγραφών και των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
 2. Απαγορεύεται η γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης με σηπτικούς, ή απορροφητικούς βόθρους, ή δεξαμενές χημικών ουσιών. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης ζητά από τον κύριο των εγκαταστάσεων αυτών τη διακοπή της λειτουργίας τους και την αχρήστευσή τους, με φροντίδα και δαπάνη του. Σε περίπτωση που ο κύριος των εγκαταστάσεων δεν τηρήσει τα παραπάνω αναφερόμενα, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου. Οι ελάχιστες αποστάσεις των αγωγών ύδρευσης από τους αγωγούς αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις βόθρων δεξαμενών χημικών ουσιών ορίζονται από την σχετική νομοθεσία.
 3. Απαγορεύεται η εντός του φρεατίου της ιδιωτικής παροχής επέμβαση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Αν, εξαιτίας της επέμβασης αυτής, προκληθεί ζημία στο φρεάτιο της ιδιωτικής παροχής και στις εγκαταστάσεις του, επισκευάζεται αυτή από την Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.
 4. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
 5. Απαγορεύεται η σφράγιση των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Αν παράλληλα διαπιστωθεί αλλοίωση των ενδείξεων επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της μεγαλύτερης κατανάλωσης της τελευταίας δεκαετίας.
 6. Απαγορεύεται η πρόκληση βλαβών στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι φορείς και οι κατασκευαστές οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών και διακλαδώσεων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υπηρεσία Δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, η οποία θα τους παρέχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος υποχρεούται στην καταβολή της ζημιάς (θετικής και αποθετικής) αν πρόκειται για ζημία σε αγωγό διανομής, τα δε υλικά από την άρση της παρανομίας παραμένουν προς όφελος της Επιχείρησης.
 7. Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνούς, που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση, με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.
 8. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημίας, εκτός από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποκατάσταση της ζημιάς (θετικής και αποθετικής), αν δε πρόκειται για ζημιά σε αγωγό διανομής, τότε τα υλικά από την άρση της παρανομίας παραμένουν προς όφελος της Επιχείρησης.
 9. Επιπλέον απαγορεύεται στους καταναλωτές ή στους τρίτους:
 • Να συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από την επιχείρηση, με σωλήνες, από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προελεύσεως έστω και αν μεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδα ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία και αποκαθίσταται μετά την αποσύνδεση των ξένων σωληνώσεων.
 • Να τοποθετηθούν σωλήνες αποχετεύσεως ή καυσίμων μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία μέχρι την απομάκρυνση των ανωτέρω σωληνώσεων.
 • Να χορηγούν με μόνιμες παροχές (δίκτυο) νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επιπλέον με την αξία 1000 μ3 νερού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Διατάξεις Υγειονομικής Φύσης

 1. Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχέτευση του νερού μόνο μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή του οικοπέδου σύνδεσης.
 2. Ο Χημικός, Φυσικός και Υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου ύδατος, ενεργείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει, με γραπτή αίτηση του, την διενέργεια δειγματοληψίας για χημική ή μικροβιολογική εξέταση του νερού καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό το ποσό που καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο ή από ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
 4. Η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδρομέτρων και των εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων νερού από αυτές είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση του νερού. Οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να διευκολύνουν την πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Τελικές Διατάξεις

 1. Ο παρών Κανονισμός από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάρτηση στο Διαδίκτυο κατισχύει κάθε άλλης διατάξεως προηγούμενου κανονισμού, καθώς και κάθε εγκύκλιας διαταγής ή απόφασης με τις οποίες ρυθμίζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα θιγόμενα θέματα. Ισχύει ο παρών κανονισμός για τους εξοφλητικούς λογαριασμούς 2021 που θα εκδοθούν μετά την έγκρισή του.
 2. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωσης τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 3. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ’ όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
 4. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή του σχετικού τέλους σύνδεσης από μέρους του υδρολήπτη, καταρτίζεται μεταξύ αυτού και της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σύμβαση προσχώρησης, με την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης
 5. Η Επιχείρηση από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού δεν αναγνωρίζει το καθεστώς των ιδιόκτητων υδρομέτρων των καταναλωτών. Όλα τα υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν, ή θα τοποθετηθούν κατά παράβαση του παρόντος, περιέρχονται στην ιδιοκτησία και την δικαιοδοσία της Επιχείρησης και η αξία τους μετατρέπεται σε εγγύηση του υδρομέτρου, η οποία και δεν επιστρέφεται κατά την ακύρωση της υδροληψίας.
 6. Σε όποια ακίνητα διατηρείται το καθεστώς της υδροδοτήσεως περισσότερων ανεξάρτητων χώρων με ένα υδρόμετρο, (διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια κλπ) η Επιχείρηση θα χρεώνει τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Δικαιολογητικά για Υδροδοτήσεις, Διακοπές, Επανασυνδέσεις.

1.Σύνδεση νέων οικοδομών

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή βεβαίωση υπαγωγής στο Ν. 4041/2011, 4178/2013, 4495/2017 κ.λ.π.
 3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
 4. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ακινήτου

5.Πρόσφατο Ε9 (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας φωτοαντίγραφο Ε9 των συνιδιοκτητών)

 1. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση

εταιρείας).

 1. Θεωρημένη (ή μέσω gov.gr) για το γνήσιο της υπογραφής Υπευθ. Δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) (άρθρο 9.7.)
 2. Λογαριασμός νερού παλαιών ιδιοκτητών (σε περίπτωση προϋπάρχουσας οικοδομής στο οικόπεδο που κατεδαφίστηκε).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του τρόπου αποχέτευσης των ακινήτων (άρθρο 29 Ν.1069/80)

10 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 1. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού (άρθρο 34.1. Ν.4712/2020)
 3. Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης.

2.Επανασύνδεση Υδροληψίας

 1. Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Λογαριασμός νερού παλαιάς υδροληψίας.
 3. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους που προέρχεται από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία.
 4. Καταβολή του ισχύοντος τέλους επανασύνδεσης.
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
 7. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ακινήτου
 8. Πρόσφατο Ε9 (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας φωτοαντίγραφο Ε9 των συνιδιοκτητών)

3.Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης (π.χ. υπαίθριο θέατρο, τσίρκο κ.λ.π.)

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
 6. Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
 7. Καταβολή της εκάστοτε ισχύουσας εγγύησης καταναλώσεως νερού.

4.Υδροδότηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικοπέδου επαγγελματικής χρήσης (π.χ. μάντρα αυτοκινήτων, μαρμαράδικο κ.λ.π.)

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
 3. Τίτλος κυριότητας οικοπέδου και πρόσφατο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
 5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
 8. Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
 9. Καταβολή της εκάστοτε ισχύουσας εγγύησης καταναλώσεως νερού.
 10. Υδροδότηση οικοπέδου/αγροτεμαχίου.
 11. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.

ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ( άρθρα 10.3. & 11.1.)

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.
 2. Τίτλος κυριότητας και πρόσφατο Ε9
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του ιδιοκτήτη με την οποία θα δηλώνει ότι: «ότι είμαι κάτοχος, κύριος και νομεύς του οικοπέδου/αγροτεμαχίου και δεν υπάρχει κτίσμα σ’ αυτό. Το οικόπεδο δεν βρίσκεται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, σε ρέμα, σε αρχαιολογικό χώρο, στον αιγιαλό ή παραλία, σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση σε ζώνη απολύτου προστασίας περιοχής, που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86. Όταν υπάρξει κτίσμα ή εκδοθεί άδεια οικοδομής ή αλλαγή χρήσης θα ενημερώσω αμέσως τη ΔΕΥΑΒ, διαφορετικά θα διακοπεί η υδροδότηση».
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
 7. Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης.

6.Διακοπή υδροληψίας

 1. Αίτηση διακοπής που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Προσέλευση του ίδιου του ιδιοκτήτη, ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο ή ενός εκ των συνιδιοκτητών με εξουσιοδότηση των υπολοίπων με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Δεν είναι δυνατή η διακοπή υδροδότησης χωρίς προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών όπως περιγράφεται ανωτέρω. (άρθρο 14.1.)
 3. Πρόσφατο Ε9
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

7.Μεταβίβαση υδροληψίας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου

 1. Αίτηση του νέου ιδιοκτήτη που παρέχεται από την υπηρεσία
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας
 3. Πρόσφατο Ε9 (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας φωτοαντίγραφο Ε9 των συνιδιοκτητών)
 4. Σε περίπτωση οφειλής :
 5. Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής.
 6. Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία  πρέπει να γίνει εξόφληση ή  διακανονισμός.
 7. Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
 8. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 9. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

8.Μεταβίβαση υδροληψίας σε μισθωτή του ακινήτου

 1. Αίτηση του ενοικιαστή που παρέχεται από την υπηρεσία
 2. Φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (Taxisnet) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση)
 3. Σε περίπτωση οφειλής :
 4. Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής.
 5. Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία  πρέπει να γίνει εξόφληση ή να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή σύμβαση αναγνώρισης οφειλής και να γίνει διακανονισμός
 6. Εκτυπωμένη φωτογραφία υδρομέτρου όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός και η ένδειξή του.
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ενοικιαστή.
 8. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ενοικιαστή.
 9. Καταβολή της εκάστοτε ισχύουσας εγγύησης καταναλώσεως νερού.

9.Επέκταση δικτύων ύδρευσης με συμμετοχή στη δαπάνη του ενδιαφερόμενου

 1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αναλαμβάνει το κόστος επέκτασης του δικτύου.
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

____________________________________________________________________________________

Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 09/2022.

                   

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           

                            Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

What's your reaction?
2Cool1Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο