ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόμων ,των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβρίων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ και εκδίδεται με βάση το άρθρο 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80

Αρθρο 1ο

1.-Το *Οριστικό δίκτυο * αποχέτευσης αποτελούν αγωγοί ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων νερών μη παντορροϊκοί και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων στην Εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού και των ομβρίων υδάτων μέχρι τους τελικούς αποδέκτες που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες της ΔΕΥΑΒ

2.-*Νόμιμη σύνδεση* αποχέτευσης ακινήτου , είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της ΔΕΥΑΒ

3.-*Παράνομη σύνδεση* αποχέτευσης ακινήτου , είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΒ

4.-*Το μη παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης *αποτελείται από ξεχωριστούς αγωγούς αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και για τα όμβρια ύδατα

5.-*Αποδέκτες * για τα ακάθαρτα είναι η Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Επιχείρησης και για τα όμβρια ύδατα τα φυσικά ρέματα (Τριπόταμος κ,.λ.π) της περιοχής

Αρθρο 2ο

Υποχρέωση σύνδεσης

1.-Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παροδίων ακινήτων με τον αγωγό αυτό, για την αποχέτευση των ακαθάρτων που προέρχονται από οικοδομές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ΄αυτά.

2.-Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση βρόχινων νερών.

Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα.

Αν δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα η ΔΕΥΑΒ τους ορίζει προθεσμία για να κάνουν τον διαχωρισμό και αν δεν συμμορφωθούν , διακόπτει πρώτα την παροχή νερού και στη συνέχεια την σύνδεση των ακαθάρτων.

3.-Η αποχέτευση των ακαθάρτων γίνεται στους αγωγούς ακαθάρτων, ενώ η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων θα διοχετεύεται με κλειστό αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου στο ρείθρο του δρόμου ,ή στον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων με αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3.1.-Απαγορεύεται η ρήψη των ακαθάρτων νερών των ιδιόκτητων ανοικτών χώρων (μπαλκόνια , αυλές κ.λ.π ) στο δίκτυο ομβρίων υδάτων ή στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

3.2.-Τα ισόγεια κτίσματα (καταστήματα κ.λ.π) υποχρεούνται να διοχετεύουν τα νερά πλύσης του δαπέδου στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων της οικοδομής και όχι στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

4.-Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευσή του είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση του ή των κυρίων του γειτονικού οικοπέδου , με τους ακόλουθους όρους:

α)Η αποχετευτική γραμμή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο προσαρμογής .αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του γειτονικού οικοπέδου, από όπου θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης.

β)Εάν το γειτονικό ακίνητο δεν έχει συνδεθεί προηγούμενα με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ή δεν υπάρχει κτίσμα σ΄αυτό, τότε θα υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου δήλωση για υποχρέωση χωριστής σύνδεσης όταν χρειαστεί.

5.-Εάν σ΄ένα δρόμο προβλέπεται η κατασκευή δύο κλάδων αγωγών(δευτερεύοντα δίκτυα) ακαθάρτων , τότε τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνάει μπροστά τους και όχι στον απέναντι.

6.-Τα υπόγεια νερά αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων με δαπάνες του ιδιοκτήτη του ακινήτου και μετά από έγκριση της Τ.Υ

Αρθρο 3ο

Εξωτερικές διακλαδώσεις -Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

1.-*Εξωτερική διακλάδωση* ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για ακάθαρτα νερά που περιλαμβάνει :

α)Το φρεάτιο προσαρμογής , στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου
β)Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και
γ)Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου , που περνάει μπροστά από το ακίνητο.

2.-Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,20 μ.

Αν το δίκτυο ακαθάρτων είναι αβαθές , επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο από 1,20 μ , αλλά τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση.

Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται , κατά κανόνα , κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης.

Αν αυτό δεν είναι δυνατό ,τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

3.-Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη με δική του δαπάνη και είναι ιδιοκτησία του.

Για τις βιομηχανίες ,βιοτεχνίες ,εργαστήρια ,πρατήρια υγρών καυσίμων ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων , το φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τη ΔΕΥΑΒ

Εάν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου ,τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και σε θέση άμεση επισκέψιμη και ελεύθερη που υποδεικνύεται από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

4.-Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των κυρίων των ακινήτων ,σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

5.-Η εξωτερική διακλάδωση από το φρεάτιο προσαρμογής μέχρι το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,κατασκευάζεται από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ με δαπάνες των ιδιοκτητών των ακινήτων.(αρθ. 15 Ν.1069/80)

6.-Η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων μέχρι το οριστικό δίκτυο (βούλωμα αγωγού κ.λ.π) γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ , μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και με δικές του δαπάνες.

7.-Οι επισκευές και η συντήρηση των αγωγών του οριστικού δικτύου γίνονται από την ΔΕΥΑΒ

Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου , η σχετική δαπάνη επισκευής βαρύνει τον κύριο μεν του ακινήτου , αν η βλάβη αφορά τις εξωτερικές διακλαδώσεις , τον υπαίτιο δε αν η βλάβη αφορά τους αγωγούς του δικτύου.

8.-Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μετά τη σύνδεσή του με τον αγωγό ακαθάρτων

9.-Στις περιπτώσεις που , λόγω απουσίας δικτύου αποχέτευσης (περιοχές εκτός σχεδίου πόλης) ,επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων , είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(Βιολογικό Καθαρισμό) , μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης.

10.-Σε περίπτωση που σε κάποιο ακίνητο δεν εφαρμόζονται όσα στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρονται, μπορεί η ΔΕΥΑΒ να διακόπτει την παροχή του νερού και την σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό.

Αρθρο 4ο

Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

1.-Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σ΄αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο.

2.-Κατ΄εξαίρεση , επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία, διακλαδώσεων ακαθάρτων ,όταν πρόκειται :

α)Για συνοικισμό από μικρές οικίες

β)Για πολύ μεγάλα κτίρια

γ)Για ανεξάρτητα κτίρια , που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο , αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες , που να πληρούν τους όρους του Γ.Ο.Κ από άποψη αρτιότητας κ.λ.π και να υπάρχει δρόμος για το δίκτυο

δ)Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που , κατά τον χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης , έχουν διαιρεθεί ή τα κτίρια που βρίσκονται σ΄αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

3.-Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα , τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και , αν η ΔΕΥΑΒ το κρίνει απαραίτητο ,μπορεί να επιβάλει την κατασκευή χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

4.-Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους ,στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ ,κατά περίπτωση.

5.-Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα ,άρτια και οικοδομήσιμα κατά τον Γ.Ο.Κ , το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση ,ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

Αρθρο 5ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1.-Απαγορεύεται η απ΄ευθείας σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης των υπόγειων χώρων .Αυτοί οι χώροι θα αποχετεύονται υποχρεωτικά με μηχανική ανύψωση (άντληση) με ευθύνη και δαπάνες των ιδιοκτητών.

Η ΔΕΥΑΒ ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημίες σε αυτούς τους χώρους ,λόγω της μη σωστής κατασκευής και λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων και του συστήματος μηχανικής ανύψωσης

Αρθρο 6ο

Αποχετευόμενα υγρά

1.-Στην εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα ακάθαρτα οικιακής χρήσης.(Κουζίνες, λουτρά κ.λ.π)

Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων των ακολούθων ουσιών έστω και αν προέρχονται από οικιακή , εν μέρει ή εν όλω , χρήση:

α)Ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους ,στεγανούς ή απορροφητικούς.
β)Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς ,όπως απορρίμματα μαγειρίων ,σκουπίδια ,προϊόντα κατεδαφίσεων ,άμμος ,στάχτη ,κουρέλια ,μπογιές, ασβέστη, τσιμεντόσκονη , κοπριά ζώων ,απορρίματα σφαγείων ,δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λ.π) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
γ) Εύλεκτων ή εκκρηκτικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημία στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
δ) Αερίων και ατμών
ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα , αλκάλια, άλατα ,πίσσα κ.λ.π να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.
Στ)Υγρών που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών ,όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις ,χημικές κατακρημνίσεις ,κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς , καθώς και χρωματισμένα νερά αποχ/σης κ.λ.π
ζ) Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης ,ζύμωσης κ.λ.π δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις
η)Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , σε λίπη και έλαια.
θ)Υγρών σε τόση μεγάλη ποσότητα που , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , να προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.
ι)Υγρών γενικά με ουσίες και ιδιαίτερα μέταλλα που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία της εγκατάστασης καθαρισμού των λυμάτων(Βιολογικός καθαρισμός) κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ.
ι.α) Αποβλήτων που έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από αυτές του παρακάτω πίνακα ,εκτός εάν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη των 5Μ3 ,οπότε , ύστερα από ειδική έγκριση , μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.
Οι τιμές του παρακάτω Πίνακα ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000Μ3

Εαν η εκροή είναι μεγαλύτερη ,τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανα ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μη ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 Μ3 την ημέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Παράμετρος / Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια

PH / 6,5 – 9

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / 35C

ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ @ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 2 CM / ΜΗΔΕΝ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ / 600 MG /L

BOD 5 / 400 MG /L

COD / 800 MG /L

ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (ΖΩΙΚΑ -ΦΥΤΙΚΑ) / 50 MG /L

ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ (ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ) / 20 MG /L

ΑΡΣΕΝΙΚΟ Α5 / 0,5 MG /L

ΒΑΡΙΟ ΒΑ / 20 MG /L

ΒΟΡΙΟ Β / 4 MG /L

ΚΑΔΜΙΟ CD / 0,01 MG /L

ΧΡΩΜΙΟ ΙΙΙ – CR / 4 MG/L

ΧΡΩΜΙΟ VI – CR / 0,5 MG /L

ΣΙΔΗΡΟΣ FE / 4 MG /L

ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΗ / 4 MG /L

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ Η9 / 0,005 MG /L

ΝΙΚΕΛΙΟ ΝΙ / 2 MG /L

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΡΒ / 0,1 MG /L

ΧΑΛΚΟΣ CU / 0,04 MG /L

ΣΕΛΗΝΙΟ Sε / 0,01 MG /L

ΑΡΓΥΡΟΣ Α9 / 0,05 MG /L

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Ζη / 0,5 MG /L

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΡΟ 4 – 3 / 10 MG /L

ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ F – / 10 MG /L

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ CL – / 1.500 MG /L

ΘΕΙΟΥΧΑ H2S / 2 MG /L

ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ CN ­- /  5 MG /L

ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / 5 MG /L

ΘΕΙΩΔΗ SO 3 -2 / 2 MG /L

ΝΙΤΡΩΔΗ ΝΟ 2 – / KANENA ΟΡΙΟ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΝΟ 3- / ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΡΟ 4 -3 /  15 MG /L

ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ 4 + / 50 MG /L

ΑΛΔΕΙΔΕΣ / 4 MG /L

ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ /  1 MG /L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 0,4 MG /L

ΑΖΩΤΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 0,2 MG /L

ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 1 MG /L

Σύνολο τοξικών ουσιών (A5 .CD,CR – 6 , H9 , Ni, PB , CU ,SE ,Zη ,CN, C6 H5 OH ) τέτοιο ώστε :

Υ1 + Υ2 + Υ3 +……………………….. + Υη < 3

Σ1 Σ2 Σ3 Ση

όπου : Υ1 ……Υη υπάρχουσα συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημικής ένωσης

Σ1 ……..Ση επιτρεπόμενη συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημικής ένωσης

Οι τιμές του άρθρου 6 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα με την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα και υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν σε τρία δείγματα. Τα επικίνδυνα απόβλητα συμπληρώνονται και με αυτά που προβλέπει η οδηγία 91/689/της ΕΕ ( 12.12.1991)

2.-Απαγορεύεται η απ΄ ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των σταύλων. Επιβάλλεται προηγούμενη επεξεργασία για την μετατροπή τους σε λύματα με χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων

3.-Σε κάθε περίπτωση ,που , παρά τις προβλέψεις ,μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης ,όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κ.λ.π, ο κύριος του ακινήτου οφείλει να πάρει κάθε μέτρο για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α.Β

Σε κάθε περίπτωση εισροής στο δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών [σύμφωνα με τον Πίνακα Ι ] , η Δ.Ε.Υ.Α.Β κατά περίπτωση επιβάλει ανάλογες ποινές οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ

4.- Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών υγρών η ΔΕΥΑΒ μπορεί να ζητήσειπλην της επεξεργασίας αυτών στα επίπεδα των αστικών λυμάτων , και πλήρη αποχρωματισμό τους.Η αποχέτευση αυτών των λυμάτων γίνεται με έγκριση του ΔΣ μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία καθορίζει και τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης

Τα καθαρά νερά των εργοστασίων ,βιομηχανιών , βιοτεχνιών κ.λ.π (νερά συμπύκνωσης , ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας

5.-Η ΔΕΥΑΒ μπορεί να μεταβάλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες ανάλογα για την απόδοση της εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού ή την κατάσταση του αποδέκτη.

Αρθρο 7ο

Κατεδάφιση & αχρήστευση παλαιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

1.-Μετά την σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οφείλουν οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν , με φροντίδα και δαπάνη τους , κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης ,όπως βόθρους ακαθάρτων και βρόχινων νερών ,παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης κ.λ.π μέσα σε προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών.

Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν εφαρμόσει τα ανωτέρω η ΔΕΥΑΒ θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και ,στη συνέχεια ,τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης και τα έξοδα επιβαρύνουν τον κύριο του ακινήτου.

2.-Για να αχρηστευθούν οι βόθροι ,άσχετα εάν κατεδαφιστούν ή όχι , πρέπει να αδειαστούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί.

Μετά το άδειασμα , οι βόθροι πρέπει να γεμισθούν με καθαρά κατάλληλα υλικά, αφού προηγουμένως διενεργηθεί αυτοψία από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης ή ομβρίων υδάτων .

Αρθρο 8ο

Ελεγχος εγκαταστάσεων

1.-Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β με αυτοψία, ακόμη και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας .

Αν χρειάζεται , γίνονται και εκσκαφές ,κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία ,για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2.-Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,σε μεγάλες κτιριακές ή υπαίθριες εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ,βιοτεχνίες κ.λ.π ) .

3.-Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης ή γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ή γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Β του ορίζει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που θα του υποδείξει.

Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί , τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Β διακόπτει την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης , τα δε έξοδα επιβαρύνουν τον κύριο του ακινήτου.

4.-Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης και βρόχινων νερών , επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β και η δαπάνη χρεώνεται σ΄αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

5.-Η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου , για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Αρθρο 9ο

Χορήγηση αδειών για σύνδεση

1.-Πριν από την σύνδεση του ακινήτου , πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο γραφείο της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Β να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης στη ρυμοτομική γραμμή, με βάση τον αγωγό του δρόμου, για να κατασκευάσουν ανάλογα το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

2.-Για την χορήγηση άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω:

2.1 -Αδεια της Πολεοδομίας με την κάτοψη του ακινήτου στην οποία να αναφέρεται η ολική δομημένη επιφάνεια του ακινήτου σε Μ2

2.2 -Ενημερότητα Δήμου Βέροιας .

2.3 -Χαρτόσημο σύμφωνα με το Νόμο .

2.4 -Αστυνομική ταυτότητα του ιδιοκτήτη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί κατά περίπτωση.

3.-Οι όροι και οι προυποθέσεις για την χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες ,βιοτεχνίες, εργαστήρια ,νοσοκομεία , γκαράζ ,πλυντήρια -λιπαντήρια ,σφαγεία , σταύλους κ.λ.π καθορίζονται κατά περίπτωση από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ και κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε σύνδεση ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ ,χωρίς προηγούμενη έκδοση σχετικής άδειας.

Αρθρο 10ο

Δαπάνες και εισφορές

1.- Σύμφωνα με το Ν. 1069/80 αρθ.10 οι βασικές δαπάνες και εισφορές για την σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης είναι οι παρακάτω :

1.1 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης.

1.2 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

1.3 Το τέλος χρήσης υπονόμων [πάγιο] .

1.4 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων αποχέτευσης

2.-Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που συνδέονται με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης προκαταβάλλουν στη ΔΕΥΑΒ την δαπάνη κατασκευής της διακλάδωσης και σύνδεσης του ακινήτου που είναι για σύνδεση ,από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι το οριστικό δίκτυο.(αρθ. 15 Ν.1069/80)
Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
2.1.-Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα , βαρύνουν τον κύριο του ακινήτου , που φροντίζει και για την κατασκευή τους ,μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Β
2.2.-Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμα και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και της σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
2.3 .-Σε περίπτωση κατασκευής νέου αγωγού , σε αντικατάσταση παλαιού που υπήρχε, τα ακίνητα που θα συνδεθούν στο νέο αγωγό και για τα οποία έχει καταβληθεί η σχετική δαπάνη σύνδεσης ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής της δαπάνης.
3.-Οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους συνδέονται με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης , που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β
3.1.-Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές ,παύει να ισχύει το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί στο παλιό ακίνητο.
3.2.-Για κάθε όροφο που προστίθεται σε ακίνητο νόμιμα συνδεδεμένο, οφείλεται από τον κύριό του , τέλος σύνδεσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού (Αρθρο 10 παρ. 6)
Το ίδιο ισχύει και αν υπόγεια , που ήταν βοηθητικοί χώροι , χρησιμοποιηθούν (έστω και για ένα μέρος τους) για κατοικία, επαγγελματική ή οποιαδήποτε βιομηχανική ή άλλη χρήση.

3.3-Διαχωρισμός κατοικίας ή επαγγελματικής γενικά χρήσης σε ακίνητα που έχει καταβληθεί το τέλος σύνδεσης , δεν χρεώνεται εκ νέου αλλά ανάλογα χρεώνεται το τέλος αποχέτευσης.

Το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές κατά το χρόνο που θα δηλωθεί η προσθήκη ή η αλλαγή χρήσης από τον κύριο του ακινήτου ή κατά τον χρόνο που θα διαπιστωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

4.-Το τέλος χρήσης υπονόμων καθορίζεται από το ΔΣ και η είσπραξή του γίνεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
5.-Η,κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων , μετατόπιση, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ και τα έξοδα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .
Το ποσό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ
6.-Απαγορεύεται ρητά η , χωρίς έγγραφη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Β, εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου.
Απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό λαθραίας αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων ακινήτου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ή ομβρίων υδάτων.

Η παράβαση των ανωτέρω τιμωρείται με βάση τα προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.1069/80 .

7.-Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις , που δεν προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους , με βάση τις συγκεκριμένες ,πραγματικές συνθήκες τους.

Αρθρο 11ο
Ενταξη αγωγών στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
1.-Δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΒ ή άλλες Δημοτικές ή Δημόσιες υπηρεσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες συνθήκες όπως και το οριστικό δίκτυο, εντάσσεται σ΄αυτό μόνο μετά την παραλαβή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

Αρθρο 12ο

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1.-Οπου ορίζεται στον Κανονισμό αυτό ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή την αποχέτευση του ακινήτου , νοείται ότι η διακοπή αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.
2.-Οπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων , αυτές υπάρχουν και γι΄αυτούς που ασκούν τη νομή με οποιοδήποτε τρόπο , σε όσες περιπτώσεις δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων ή αμφισβητείται η κυριότητα.
Για ακίνητα στα οποία έχει συσταθεί επικαρπία , τις υποχρεώσεις του κυρίου έχει ο επικαρπωτής.

3.-Από της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε προγενέστερος Κανονισμός και κάθε άλλη διάταξη , που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο .

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

1 Σχόλια

  • από Ελενη Σιαγκα
    Posted 30/12/2019 10:49 ΜΜ 0Likes

    Ειναι απαραδεκτη η επιβολη ειδικου φορου 80% σε ολα τα δημοτικα διαμερισματα του δημου βολβης χωρις να διαχωριζετε η υπαρξη αποχετευτικου δικτυου.Στους οικισμους που δεν υπαρχει αποχετευτικο δικτυο η θα πρεπει να μειωθει αισθητα ο φορος η θα πρεπει η αποκομιδη των βοθρολυματων να γινεται απο το δημο και οχι με δαπανη του δημοτη τον οποιο εχετε ηδη χρεωση ειδικο φορο για αποχετευση

Γράψτε σχόλιο