Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ έχοντας λάβει υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4483/2017 και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ασπροβάλτας, και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 5 ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 2O
– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

Τα βυτία προσέρχονται στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Η ΔΕΥΑΒ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημέρες και το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη  λειτουργία της εγκατάστασης.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 07:00πμ έως και 15:00μμ.
Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που υπάρχει στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ , όπως προσαρμογή εκκένωσης στα ειδικά στόμια υποδοχής, χρέωση κ.λπ., καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Λειτουργού της εγκατάστασης.
Πριν την εκκένωση, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να παραδώσει στο Λειτουργό συμπληρωμένη σωστά και πλήρως Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ . Αντί Υπεύθυνης δήλωσης δύναται να χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού. Κατόπιν ο βυτιοφορέας καταβάλει το αντίτιμο των 3,5 € (τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) για βυτίο των 15m3 ή 5 € (πέντε ευρώ) για βυτίο των 20m3 (στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ), για την εκκένωση του βυτίου του. Άρνηση καταβολής του αντιτίμου συνεπάγεται αποκλεισμό του βυτίου από τη διαδικασία εκκένωσης.
Τα βυτία πρέπει να εισέρχονται στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Οι βυτιοφορείς δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την εγκατάσταση, όσο χρόνο περιμένουν.
Θα πρέπει, επίσης, να τηρούν εντός της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται στις κυκλοφοριακές υποδείξεις του αρμοδίου προσωπικού του Λειτουργού.
Στη συνέχεια γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε φυσικές, χημικές ή τοξικές παραμέτρους και έχει σκοπό να προστατεύσει την καλή λειτουργία της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ . Ο βυτιοφορέας οφείλει να επιτρέπει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και παράλληλα, εάν απαιτηθεί, να αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας.
Μετά τον έλεγχο τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του Λειτουργού, ενώ ο οδηγός θα ασφαλίζει το όχημα με τραβηγμένο το χειρόφρενο.
Μόλις δοθεί εντολή για άδειασμα, τότε μόνον τοποθετούν οι βυτιοφορείς το σωλήνα αδειάσματος στο στόμιο, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης και γίνονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου. Παράλληλα, καταγράφονται όλα τα στοιχεία (π.χ. αριθμός βυτίου, ονοματεπώνυμο, παροχή κ.λπ.) για τη συγκεκριμένη εκκένωση. Η ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν.
Η σειρά εκκένωσης ορίζεται με σειρά προτεραιότητας από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο οποίος και φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας (ένα βυτιοφόρο κάθε φορά) . Οι υπόλοιποι βυτιοφορείς οφείλουν να περιμένουν τη σειρά τους χωρίς να εμποδίζουν ή να δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης.
Μετά την εκκένωση, με την αποσύνδεση των σωλήνων από το βυτίο, ο οδηγός πρέπει να αδειάζει το περιεχόμενο του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή παραμονή του στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ .
Η μετακίνηση των βυτιοφόρων στους υπόλοιπους χώρους της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ , εκτός του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση μετά την εκκένωση και η εγκατάλειψη σταθμευμένων βυτίων μέσα ή κοντά στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ και ειδικότερα κατά τις ώρες που η ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ δε λειτουργεί.

ΑΡΘΡΟ 5O

– ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Δεν επιτρέπεται η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν πληροί τους σχετικούς όρους αυτού του Κανονισμού.
Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα:

α) Με άδεια κυκλοφορίας φορτηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο, και θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου.

β) Με όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

γ) Με Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της ΔΕΥΑΒ. Θα πρέπει να παραδοθεί στην ΔΕΥΑΒ συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ , που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (2α και β). Η αίτηση θα υποβάλλεται μια φορά στην ΔΕΥΑΒ, η Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων θα έχει διάρκεια για ένα έτος και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλο ιστορικό με την τήρηση των κανονισμών της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ .

δ) Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν την ΔΕΥΑΒ . Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να έχει πάντα στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ .
Εναλλακτικά αντί Υπεύθυνης Δήλωσης, με την σύμφωνη γνώμη των βυτιοφορέων, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού, μόνο για τις ώρες λειτουργίας του βιολογικού.

Για κάθε παράβαση του Κανονισμού, η ΔΕΥΑΒ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές απαγόρευσης προσέλευσης στον οδηγό που δεν τήρησε τον Κανονισμό, ανάκληση της άδειας εκκένωσης βοθρολυμάτων ή για σοβαρότερες περιπτώσεις να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Λειτουργός διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ποιοτικά υποβαθμισμένα βοθρολύματα βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε.

Η παράβαση του παρόντος Κανονισμού, εκτός των άλλων, συνεπάγεται την επιβολή ποινών σύμφωνα  με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, εάν βυτιοφορέας φέρει ακατάλληλης ποιότητας λύματα ή λύματα προέλευσης εκτός της αστικής ζώνης του Δήμου Βόλβης στην εγκατάσταση, ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο στην εγκατάσταση για την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα. Εάν επαναλάβει μεταφορά ακατάλληλων λυμάτων ή λύματα με προέλευση εκτός της αστικής ζώνης του Δήμου Βόλβης και δεύτερη φορά εντός εβδομάδας, αποκλείεται για μια εβδομάδα, και εαν επαναληφθεί το φαινόμενο για τρεις και άνω, μπορεί να αποκλειστεί έως και ένα μήνα ή ακόμα και να χάσει την άδεια εκκένωσης που του χορηγείται από την ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ

Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας προκαλέσει με υπαιτιότητα του ατύχημα εντός του χώρου της εγκατάστασης, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και στις διάφορες κυρώσεις και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν. Αν προκαλέσει με υπαιτιότητα του οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα.

Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 11/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή Υπογραφές
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Γκολιδάκης Χρήστος

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο