ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. 14/2012 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης.

Αριθμός Απόφασης: 138/2012

Περίληψη 

Τιμολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Στην Ασπροβάλτα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα την 31η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, μετά την αριθμ. πρωτ. 2739/22-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 3. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 4. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ/Σ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΟΥ)

 1. ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 2. ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
 3. ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
 4. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ο Δ.Σ. κ. Ρόκκας Σταύρος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος μετά το πέρας συζήτησης του σκέλους 2.

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 2. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

 

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  19:00

Ώρα λήξης συνεδρίασης:  22:30

Το θέμα 1  με αριθμό απόφασης 137 δεν γράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκε ύστερα από ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθεί σαν κατεπείγον θέμα.

Το Δ.Σ. κατά την ημέρα της συνεδρίασης (30-08-2012) συζήτησε το πρώτο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με αριθμ.αποφ.137/2012 και διέκοψε στη μέση τη συζήτηση του επόμενου θέματος (συζήτησε μέχρι και το σκέλος 4.1) με αριθμ.αποφ.138/2012, λόγω μακράς διάρκειας της συνεδρίασης και λόγω κόπωσης, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η ολοκλήρωση αυτής, στις 03 του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄.

Κατά την ημέρα αυτή, (03-09-2012) πριν από την συνέχιση  της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6,  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ)
 3. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ/Σ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΟΥ)

 1. ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 2. ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
 3. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 2. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 3. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 4. ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΣΤΙΣ 03-09-2011 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 138/2012 ΤΟΥ Δ.Σ., ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ., ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 31-08-2012 .

Ο Πρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, (ΦΕΚ-113 Α’), “Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως”. Από το ίδιο άρθρο προκύπτει τα έσοδα από τα τέλη των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις δαπάνες μισθοδοσίας, την λειτουργία και συντήρηση των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων.

Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο” (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α’).

Σύμφωνα με  το άρθρο 11 Ν. 1069/80 για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης επιβάλλεται ειδικό τέλος. «Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.». Με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3013/02, ΦΕΚ-102 Α’ ορίζεται ότι : «Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’)».

Για τον καθορισμό της τιμολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα σχετικά με τις υποδομές, η παλαιότητα των δικτύων και οι αυξητικές τους τάσεις ως προς την εμφάνιση βλαβών, το κόστος άντλησης του νερού, το κόστος επισκευών και συντηρήσεων του υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, οι διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα οικονομίας λόγω της πολυτιμότητας του αγαθού.

Έχοντας κατασταλαγμένη άποψη για τις ανάγκες και για τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης εδώ και αρκετό καιρό μελετήσαμε την εφαρμογή ενός νέου, δικαιότερου και αποδοτικότερου συστήματος χρεώσεων για τις καταναλώσεις του νερού και για την χρήση του αποχετευτικού μας δικτύου. Με τη νέα τιμολόγηση γίνεται ισότιμη και ισόνομη αντιμετώπιση όλων των καταναλωτών. Δημιουργούνται  προϋποθέσεις και εξασφαλίζονται προοπτικές για την βιωσιμότητα και για την επενδυτική πολιτική της Επιχείρησης προκειμένου να μπορέσει να δώσει λύσεις στην επιτακτική αναγκαιότητα κατασκευής νέων κατεπειγόντων έργων, έργων που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας.

Το προτεινόμενο σύστημα χρεώσεων τελών έχει ως εξής :

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ: 32,5€

Κυβικά (m3) Χρέωση (€)
0-50 0
51-100 0,28
101-150 0,30
151-200 0,32
201-250 0,35
251-300 0,38
301-350 0,40
351-400 0,42
400-άνω 0,45

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Στους λογαριασμούς ύδρευσης όπου υπόχρεος είναι ο Δήμος Βόλβης, η κατανάλωση χρεώνεται με 0,1€/m3 και μέχρι τα 500m3. Από 501m3  και πάνω χρεώνεται με 0,45€/ m3.

2 .  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ : 40 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ : 60 % της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ

 1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

3.1 Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).  

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή και τα υλικά ως το υδρόμετρο, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Για τα εντός σχεδίου.

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 23%.

 • ½ ίντσα 150,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • ¾ ίντσα 200,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 1 ίντσα 250,00  (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 1 ½ ίντσα 300,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 2 ίντσες 400,00  (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)

3.2 Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Τιμή σύνδεσης σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% και χωρίς φρεάτιο, υλικά σύνδεσης)

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογούνται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα) αφαιρούνται το υπόγειοι, ημιυπόγειοι και αποθηκευτικοί χώροι (εφόσον δεν παροχετεύονται), ως ακολούθως:

 • Για ακίνητα μέχρι 50m2 σταθερό κόστος 250 ΕΥΡΩ.
 • Για ακίνητα άνω των 50m2 κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
m2 €/ m2 m2   €/ m2
51-70 3,74 151-160 3,55
71-90 3,69 161-170 3,54
91-110 3,65 171-180 3,53
111-120 3,63 181-190 3,52
121-130 3,60 191-200 3,50
131-140 3,57 201-250 3,49
141-150 3,56 251-άνω 3,48

 

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

4.1. ΛΥΜΑΤΑ

Α) Τέλος εκκένωσης βόθρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)
Αγίου Γεωργίου 40,65
Απολλωνίας 40,65
Αρέθουσας 56,91
Εγνατίας 56,91
Μαδύτου 40,65
Ρεντίνας 48,78

 

Β) Τέλος απόφραξης βόθρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)
Αγίου Γεωργίου 40,65
Απολλωνίας 40,65
Αρέθουσας 56,91
Εγνατίας 56,91
Μαδύτου 40,65
Ρεντίνας 48,78

 

Γ) Τέλος διάθεσης λυμάτων

 • Χρεώνεται 4,06 ΕΥΡΩ στα βυτιοφόρα που εναποθέτουν τα λύματα στον βιολογικό.

4.2.   ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

 • Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 20,00 ΕΥΡΩ (χωρίς το υδρόμετρο).
 • Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται 10,00 ΕΥΡΩ, εφόσον ο επανέλεγχος γίνεται από υδρομετρητή και 40,00 ΕΥΡΩ μετά από εργαστηριακό έλεγχο από υδραυλικό και χρεώνονται εφόσον αποδειχθούν άσκοποι.
 • Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ.

Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα 120,00 ΕΥΡΩ εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

4.3.  ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι εργασίες, αλλαγής των παροχών από τον κεντρικό αγωγό έως την ρυμοτομική γραμμή χρεώνονται με το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ.

4.4.  ΒΑΝΕΣ

Οι εργασίες, αλλαγής βάνας  χρεώνονται με το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ (δεν περιλαμβάνεται η βάνα).

4.5.  ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. χρεώνονται με το ποσό των 200,00 ΕΥΡΩ, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ.

4.6.  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σε περίπτωση σύνδεσης ακινήτου εκτός σχεδίου συντάσσεται από την υπηρεσία τεχνικοοικονομική μελέτη και ο υδρευόμενος επιβαρύνεται, πλέον του τέλους σύνδεσης ύδρευσης για τα εντός σχεδίου ακίνητα, και την δαπάνη επέκτασης.

 1. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ για οικίες και 200,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

5.2. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

 1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
 2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ΕΥΡΩ
 3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ
 4. Υδρόμετρο χαλασμένο-θολό-σταματημένο το οποίο κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν αντικαθίσταται. Επιβάλλεται πρόστιμο σε επιχειρήσεις-επαγγελματικούς χώρους 1.000,00 ΕΥΡΩ και σε οικίες 300,00 ΕΥΡΩ και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με απόφασή του μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή της υδροδότησης.

5.3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν 4 απλήρωτοι λογαριασμοί, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 500 ευρώ (ανά κωδ. λογαριασμού).

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

6.1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΑΜΕΑ – ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Με την νέα τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται ευρεία στοχευμένη μείωση τελών, ως ακολούθως:

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Νεφροπαθείς) με τους παρακάτω όρους:

Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού, πέραν των παγίων, για τα 200 πρώτα κυβικά. Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Βόλβης, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (€) 9.000,00 10.800,00 12.600,00 14.400,00 16.200,00
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 6 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 8 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (€) 18.000,00 19.800,00 21.600,00 23.400,00 25.200,00

 

Και προσαυξάνεται 10% για κάθε επόμενο παιδί.

6.2.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ.

Μείωση 50% στην αξία της κατανάλωσης της ύδρευσης για το χρονικό διάστημα που το νερό χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο.

6.3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση, εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βόλβης.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
 2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
 3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
 4. Το ποσό μείωσης είναι έως 50% της οφειλής του τρέχοντος λογαριασμού και όχι μεγαλύτερη από το μέσο όρο των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών λογαριασμών.
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η υδρομέτρηση θα γίνεται μία φορά το έτος.

Η έκδοση λογαριασμών θα γίνεται ΔΥΟ φορές το έτος (χειμερινό και θερινό εξάμηνο).

Στο χειμερινό εξάμηνο θα χρεώνεται ΕΝΑΝΤΙ το 50% της προηγούμενης κατανάλωσης και τα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης ενώ το θερινό εξάμηνο θα γίνεται εκκαθάριση της ύδρευσης και θα χρεώνεται και το τέλος χρήσης υπονόμου (60% της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος) και τυχόν χρεώσεις υπέρ Δήμου Βόλβης.

Για το 2012 και ΜΟΝΟ και λόγω καθυστέρησης έκδοσης των λογαριασμών, προτείνω να εκδοθεί ΕΝΑΣ λογαριασμός όπου θα χρεωθούν συνολικά πάγιο ύδρευσης και κατανάλωση, πάγιο αποχέτευσης και τέλος αποχέτευσης και τυχόν χρεώσεις υπέρ Δήμου Βόλβης.

Μετά ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την εισηγητική έκθεση του Προέδρου, τα άρθρα 5,10,11,16 και 25 του Ν.1069/80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.-  Καθορίζει την νέα τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  ως εξής :

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

         (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ: 32,5€

Κυβικά (m3) Χρέωση (€)
0-50 0
51-100 0,28
101-150 0,30
151-200 0,32
201-250 0,35
251-300 0,38
301-350 0,40
351-400 0,42
400-άνω 0,45

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Ειδικό τέλος 80% για μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης αποχέτευσης (Ν.1069/80, άρθρο 11) : 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 • Το ΦΠΑ της κατανάλωσης του νερού είναι 13%.
 • Το ΦΠΑ του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 23%.

Στους λογαριασμούς ύδρευσης όπου υπόχρεος είναι ο Δήμος Βόλβης, η κατανάλωση χρεώνεται με 0,1€/m3 και μέχρι τα 500m3. Από 501m3  και πάνω χρεώνεται με 0,45€/ m3.

2 .  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

             (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ : 40 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ : 60 % της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.

 • Το ΦΠΑ του παγίου και του τέλους είναι 23%.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ

 1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

3.1 Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ). 

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή και τα υλικά ως το υδρόμετρο, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Για τα εντός σχεδίου.

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 23%.

 • ½ ίντσα 150,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • ¾ ίντσα 200,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 1 ίντσα 250,00  (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 1 ½ ίντσα 300,00 (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)
 • 2 ίντσες 400,00  (χωρίς φρεάτιο, υδρόμετρο και υπόλοιπα υλικά σύνδεσης)

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο.

3.2 Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Τιμή σύνδεσης σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% και χωρίς φρεάτιο, υλικά σύνδεσης)

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογούνται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα) αφαιρούνται το υπόγειοι, ημιυπόγειοι και αποθηκευτικοί χώροι (εφόσον δεν παροχετεύονται), ως ακολούθως:

 • Για ακίνητα μέχρι 50m2 σταθερό κόστος 250 ΕΥΡΩ.
 • Για ακίνητα άνω των 50m2 κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
m2 €/ m2 m2   €/ m2
51-70 3,74 151-160 3,55
71-90 3,69 161-170 3,54
91-110 3,65 171-180 3,53
111-120 3,63 181-190 3,52
121-130 3,60 191-200 3,50
131-140 3,57 201-250 3,49
141-150 3,56 251-άνω 3,48

 

Η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να γίνεται  σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων με την υποβολή της αίτησης. Η εξόφληση  της δεύτερης δόσης επιτρέπεται να υπερβεί του ανώτατου χρονικού ορίου καταβολής της, σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες και μόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησής μας.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

        (ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

4.1. ΛΥΜΑΤΑ

Α) Τέλος εκκένωσης βόθρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)
Αγίου Γεωργίου 40,65
Απολλωνίας 40,65
Αρέθουσας 56,91
Εγνατίας 56,91
Μαδύτου 40,65
Ρεντίνας 48,78

 

Β) Τέλος απόφραξης βόθρου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)
Αγίου Γεωργίου 40,65
Απολλωνίας 40,65
Αρέθουσας 56,91
Εγνατίας 56,91
Μαδύτου 40,65
Ρεντίνας 48,78

 

Γ) Τέλος διάθεσης λυμάτων

 • Χρεώνεται 8,13 ΕΥΡΩ στα βυτιοφόρα, πέραν αυτών που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., που εναποθέτουν τα λύματα στον βιολογικό.

4.2.   ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

 • Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 20,00 ΕΥΡΩ (χωρίς το υδρόμετρο).
 • Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται 10,00 ΕΥΡΩ, εφόσον ο επανέλεγχος γίνεται από υδρομετρητή και 40€ μετά από εργαστηριακό έλεγχο από υδραυλικό και χρεώνονται εφόσον αποδειχθούν άσκοποι.
 • Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ.

Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα 120,00 ΕΥΡΩ εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

4.3.  ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι εργασίες, αλλαγής των παροχών από τον κεντρικό αγωγό έως την ρυμοτομική γραμμή χρεώνονται με το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ.

4.4.  ΒΑΝΕΣ

Οι εργασίες, αλλαγής βάνας  χρεώνονται με το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ (δεν περιλαμβάνεται η βάνα).

4.5.  ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. χρεώνονται με το ποσό των 200,00 ΕΥΡΩ, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm.

Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ.

4.6.  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σε περίπτωση σύνδεσης ακινήτου εκτός σχεδίου συντάσσεται από την υπηρεσία τεχνικοοικονομική μελέτη και ο υδρευόμενος επιβαρύνεται πλέον του τέλους σύνδεσης ύδρευσης για τα εντός σχεδίου ακίνητα και την δαπάνη επέκτασης.

 1. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ για οικίες και 200,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν γένει ποσών έως 150 ΕΥΡΩ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από συγγενείς πρώτου βαθμού με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορεί να προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την καταβολή εγγύησης.

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται αναλόγως.

5.2. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

 1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
 2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ΕΥΡΩ
 3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ
 4. Υδρόμετρο χαλασμένο-θολό-σταματημένο το οποίο κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν αντικαθίσταται. Επιβάλλεται πρόστιμο σε επιχειρήσεις-επαγγελματικούς χώρους 1.000,00 ΕΥΡΩ και σε οικίες 300,00 ΕΥΡΩ και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με απόφασή του μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή της υδροδότησης.

5.3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν 4 απλήρωτοι λογαριασμοί, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 500 ευρώ (ανά κωδ. λογαριασμού).

Πριν την διακοπή ειδοποιείται τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά ο καταναλωτής, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.

Αναγράφεται στον λογαριασμό του καταναλωτή ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα προχωρήσει σε διακοπή της υδροδότησής του.

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. άδεια διάθεσης λυμάτων, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα προχωρήσει σε ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση οι διακοπές υδροδότησης και οι ανακλήσεις των αδειών διάθεσης θα γίνονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας και να φέρουν το θέμα ενώπιον του Δ.Σ. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με απόφασή του δύναται να αναστέλλει την διακοπή υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ο αριθμός της απόφασης με την οποία αναστέλλεται η διακοπή.

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

6.1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΑΜΕΑ – ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Με την νέα τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται ευρεία στοχευμένη μείωση τελών, ως ακολούθως:

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Νεφροπαθείς) με τους παρακάτω όρους:

 1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού, πέραν των παγίων, για τα 200 πρώτα κυβικά.
 2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, εφόσον το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή το ενοικιαστήριο είναι στο όνομα του.
 3. Στο ειδικό τιμολόγιο στην περίπτωση ΑΜΕΑ η έκπτωση ισχύει και στην περίπτωση που είναι ΑΜΕΑ ο/η σύζυγος ή τέκνο του ιδιοκτήτη, εφόσον κατοικεί στο ίδιο σπίτι.
 4. Το ειδικό τιμολόγιο δεν ισχύει για τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
 5. Η ισχύς της έκπτωσης είναι διετής και αρχίζει από την έκδοση των λογαριασμών του 2013. Για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και επανελέγχεται κάθε τέσσερα (4) έτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Βόλβης, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Βόλβης.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (€) 9.000,00 10.800,00 12.600,00 14.400,00 16.200,00
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 6 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 8 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (€) 18.000,00 19.800,00 21.600,00 23.400,00 25.200,00

 

Και προσαυξάνεται 10% για κάθε επόμενο παιδί.

6.2.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ.

Μείωση 50% στην αξία της κατανάλωσης της ύδρευσης για το χρονικό διάστημα που το νερό χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο.

6.3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση, εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βόλβης.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
 2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
 3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
 4. Το ποσό μείωσης είναι έως 50% της οφειλής του τρέχοντος λογαριασμού και όχι μεγαλύτερη από το μέσο όρο των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών λογαριασμών.
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η υδρομέτρηση θα γίνεται μία φορά το έτος.

Η έκδοση λογαριασμών θα γίνεται ΔΥΟ φορές το έτος (χειμερινό και θερινό εξάμηνο).

Στο χειμερινό εξάμηνο θα χρεώνεται ΕΝΑΝΤΙ το 50% της προηγούμενης κατανάλωσης και τα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ το θερινό εξάμηνο θα γίνεται εκκαθάριση της ύδρευσης και θα χρεώνεται το τέλος χρήσης υπονόμου (60% της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος) και τυχόν χρεώσεις υπέρ Δήμου Βόλβης.

Για το 2012 και ΜΟΝΟ και λόγω καθυστέρησης έκδοσης των λογαριασμών, θα εκδοθεί ΕΝΑΣ λογαριασμός όπου θα χρεωθούν συνολικά πάγιο ύδρευσης και κατανάλωση, πάγιο αποχέτευσης και τέλος αποχέτευσης και τυχόν χρεώσεις υπέρ Δήμου Βόλβης.

Στην παραπάνω μειοψήφησαν :

Στο σκέλος 2, α) ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος λέγοντας «Δεν έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη, ο βιολογικός έχει μεγάλο κόστος και το πάγιο θα πρέπει να είναι 60-70€ ενώ το τέλος χρήσης υπονόμου μεγαλύτερο από 60%», β) ο Δ.Σ. κ. Ρόκκας Σταύρος λέγοντας «Συμφωνώ μόνο με την ύδρευση ενώ για το θέμα της αποχέτευσης θα συζητήσω πρώτα με τον Δήμαρχο» και γ) ο Δ.Σ. κ. Χρυσαφούδης Στέλιος λέγοντας να γίνει το τέλος αποχέτευσης 70% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

Στο σκέλος 4.1. περίπτωση Α, α) ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος λέγοντας «Τα βυτιοφόρα είναι ακατάλληλα προς χρήση και δεν συζητάω καθόλου το θέμα της αμοιβής» και β) η Δ.Σ. κ. Παναγιώτου Αθηνά προτείνοντας η τιμολόγηση να γίνει βάσει της χιλιομετρικής απόστασης.

Στο σκέλος 4.1. περίπτωση Γ, α) ο Δ.Σ. κ. Ζαφειρίου Κων/νος λέγοντας «Να μην πληρώνεται καθόλου το τέλος διάθεσης λυμάτων από ιδιώτες και να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για να καθορίσουμε το πραγματικό κόστος», β) ο Πρόεδρος κ. Καρακίτσος Απόστολος όπου πρότεινε το τέλος να χρεώνεται 4,06€ και γ) ) ο Δ.Σ. κ. Χρυσαφούδης Στέλιος όπου πρότεινε επίσης το τέλος διάθεσης λυμάτων να χρεώνεται 4,06€.

Β.- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 138/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Καρακίτσος Χ. Απόστολος

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο