Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ανακοινώνει την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με το σύστημα της επιλογής.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως, είτε με αλληλογραφία με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΔΕΥΑΒ 2397330030, από 09:00 έως 13:00.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΑΒ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad