Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Βόλβης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01-2023

Ε.Ε.Ε.Σ._ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΕΞ-ΜΗ ΜΟΡΦΗ)

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΕΠΕΞ-ΜΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 01-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad