Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΔΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Επισυναπτόμενα απαραίτητα έγγραφα.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad