• Στις 30 Αυγούστου 2023, μετά από επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο φορέα QMSCERT, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης έλαβε πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.Με την συγκεκριμένη πιστοποίηση καθιερώνεται ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πεδία εφαρμογής της ΔΕΥΑ Βόλβης τα οποία είναι: ο προγραμματισμός, η ωρίμανση, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων από ιδίους πόρους. ( Δημοσίων Τεχνικών Έργων Υποδομής, Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών και Υλοποίηση Δράσεων με Ίδια Μέσα.) Υπηρεσίες διανομής πόσιμου νερού με δίκτυο, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Κατασκευαστικές εργασίες και συντήρησης εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΒ έχει αναπτυχθεί με σκοπό:

  •    Την επίτευξη των στόχων της δημοτικής επιχείρησης όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  •    Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  •    Την εναρμόνιση της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Οργανισμού με τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχείρισης ποιότητας των τελικών δικαιούχων, του προτύπου ISO 9001:2015 και του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων.

  •    Τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σημερινές και μελλοντικές τους ανάγκες.

  •    Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

  Να τονίσουμε ότι η πιστοποίηση  των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης με
  ISO 9001:2015 δεν είναι κάτι σύνηθες, δεν έχουν όλες οι ΔΕΥΑ πιστοποίηση και αυτό καθιστά την ΔΕΥΑ Βόλβης μια σύγχρονη Δημοτική Επιχείρηση με προοπτική για το μέλλον.

Certificate ISO 9001 EN DEYA VOLVIS (Αρχείο pdf)

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad