Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχει προς τους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προχώρησε σε αυτή την απόφαση λόγω των οικονομικών δυσχερειών που προκάλεσε η υγειονομική κρίση εξ αιτίας της οποίας πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης αυτών των οφειλών με τμηματική καταβολή σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων, ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
Οφειλές συνολικού ποσού Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων έως
από    100,00 €   έως     500,00€ 17
από      500,01 €   έως      1.000,00€ 30
από   1.000,01 €   έως      2.500,00€ 50
από   2.500,01 €   έως      3.500,00€ 60
ποσά μεγαλύτερα των      3.500,00€ 100
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 100,00€ έως 1.000,00€ τα 30€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 1.000,01€ έως 2.500,00€ τα 50€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 2.500,01€ έως 3.500,00€ τα 60€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση για ποσά μεγαλύτερα των 3.500,00€ τα 80€


ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Α.   Σε περίπτωση που είναι ο πρώτος διακανονισμός ή υπήρξε στο παρελθόν μόνο ένας διακανονισμός και δεν τηρήθηκε

– Απαιτείται προκαταβολή 10% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 15% του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά τιμολόγια.

Β. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη δύο ή τρεις διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 20% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 30 % του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά τιμολόγια. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου.

Γ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη τέσσερις ή περισσότεροι διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν,

– Απαιτείται προκαταβολή 25% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 40 % του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά τιμολόγια. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου.

Στον αριθμό των διακανονισμών που δεν τηρήθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις, δεν προσμετρούνται αυτοί που απωλέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού από τον  Μάρτιο 2020 έως τον Μάιο του 2021.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΥΣ

 1. Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
 2. Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
 3. Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 3 έως 5 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό  ογδόντα τοις εκατό (80%).
 4. Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 6 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
 5. Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 20 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ο δέκα τοις εκατό (10%).

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ:

 • Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ.
 • Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ με ανώτατο όριο δόσεων τις 72.
 • Απαλλαγή από το σύνολο των προσαυξήσεων.
 • Προκαταβολή 10% του ποσού των οφειλών. Εάν η προηγούμενη ρύθμιση είχε απωλεσθεί κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2020 έως Μάιο του 2021 χωρίς την καταβολή προκαταβολής (λόγω κορωνοϊού)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Με την υπαγωγή στη ρύθμιση πληρώνεται και η πρώτη δόση και η προκαταβολή κατά περίπτωση
 • Οι δόσεις είναι μηνιαίες.
 • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
 • Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή μη πληρωμής του τρέχοντος – μετά το διακανονισμό λογαριασμού-  τότε ακυρώνεται ο διακανονισμός,

Με την κατάργηση του διακανονισμού επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον είχαν αφαιρεθεί και η ΔΕΥΑΒ δύναται να κάνει απαιτητή την άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και αποφάσεις της ΔΕΥΑΒ μέτρα.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ-ΟΦΕΙΛΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 384-2021

ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad