Αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία και κατανόηση τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διέρχονται όλα τα νοικοκυριά, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σας δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των ανεξόφλητων λογαριασμών σας με ευνοϊκούς όρους, με μικρή προκαταβολή και με πολλές δόσεις.

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ εγκρίνει την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/03/2021, με διακανονισμό με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Οφειλές συνολικού ποσού Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων έως
από      100,00 €   έως         500,00€ 17
από      500,01 €   έως      1.000,00€ 30
από   1.000,01 €   έως      2.500,00€ 50
από   2.500,01 €   έως      3.500,00€ 60
ποσά μεγαλύτερα των      3.500,00€ 100
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 100,00€ έως 1.000,00€  τα  30€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 1.000,01€ έως  2.500,00€ τα 50€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από 2.500,01€ έως 3.500,00€ τα 60€
Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση για ποσά μεγαλύτερα των 3.500,00€ τα 80€

Επιπρόσθετα θα πρέπει με την  πρώτη δόση να καταβληθεί

Α)   Προκαταβολή του 10% του συνολικού ποσού των οφειλών που αφορούν οικίες.

Β) Προκαταβολή του 15% του συνολικού ποσού των οφειλών που αφορούν επαγγελματικούς χώρους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1) Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 έως 5 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό  ογδόντα τοις εκατό (80%).

3) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 6 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

4) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 20 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ο δέκα τοις εκατό (10%).

  • Με την υπαγωγή στη ρύθμιση πληρώνεται και η 1η δόση και προκαταβάλλεται το 10% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικίες, το 15% του ποσού των οφειλών που αφορούν επαγγελματικούς χώρους.
  • Οι δόσεις είναι μηνιαίες
  • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
  • Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο