ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σταυρός, 17-11-2020
Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.: 19546
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταυρός
Ταχ. Κώδ. : 570 14
Πληροφορίες: Α. Γιαλίδου
Τηλέφωνο: 2397330222
Φαξ: 2397065600

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣ/οικ21137/ΦΝ466/15-03-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1511/Β’/ 02-05-2018) και της εγκυκλίου 6 με Α.Π. Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα διενεργήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού της παρ. 8.α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ (Φ.Π.Α. 0%).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 535/20019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 606ΖΩ9Ω-Γ2Λ) σε ετήσια βάση.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19-11-2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016, άρθρο 221, παρ.10:

  • στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης (Α.Α.) (www.dimosvolvis.gr) & της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (ΚτΕ) (deyavolvis.gr) και
  • στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr), από τον χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της εφαρμογής ΜηΜΕΔ.

Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ανδριανή Γιαλίδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο