Κατά των πινάκων , επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΑΣΕΠ. (πληροφορίες στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023)
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΔ ΨΓΘ4ΟΛΛ0-0Φ5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΣΟΧ 2 2023 9ΣΡΖΟΛΛ0-430

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΩΔ 102 ΣΟΧ 2 2023 Ψ84ΦΟΛΛ0-89Ψ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΩΔ 102 ΣΟΧ 2 2023 9ΟΑΦΟΛΛ0-ΛΙ9

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad