Στην Ασπροβάλτα την 02 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. 3358/28-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους .
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜA: Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/22-05-2017 (ΦΕΚΒ’ 1751/22.05.2017), με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες και εξέταση διεύρυνσης του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στον τομέα της άρδευσης βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης κόστους – οφέλους.

Δείτε όλη την απόφαση κάνοντας κλικ στο: ΑΠΟΦΑΣΗ 187-2021

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad