ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση).

 1. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
 2. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (παρ. 3 άρθρο 9 Ν. 3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/10)
ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλω φορολογική δήλωση.

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Οποιοδήποτε Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης