ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Στις τρίτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση)

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλω φορολογική δήλωση.

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης