ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ, αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Α.1  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Στις πολύτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 200 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση οικογενείας με τέσσερα παιδιά, όπου υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην κατηγορία των τρίτεκνων κ.ο.κ.)

–  Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι επίσης είναι:

Ι.             Ν. 860/5-1-1979

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα, εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου, με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

 

Φόρμα αίτησης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλω φορολογική δήλωση.

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης

  Επισημάνσεις:  

  Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α – δ) πρέπει επιπλέον να είναι:

  1. i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
  2. ii) τα άρρενα ανήλικα

  iii) σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων

  1. iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

  Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

  Γ.  Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

  Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

  ΙΙ.            Ν. 3454/7-4-2006

  α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

  β) Ο ένας από τους γονείς, ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

  γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

  Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δέ τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 3454/2006).